Language of document :

Žaloba podaná dne 23. října 2017 – Italská republika v. Rada Evropské unie

(Věc C-611/17)

Jednací jazyk: italština

Účastnice řízení

Žalobkyně: Italská republika (zástupci: G. Palmieri, zmocněnkyně, P. Gentili, avvocato dello Stato)

Žalovaná: Rada Evropské unie

Návrhová žádání

Zrušit rozhodnutí Rady (EU) 2017/1398 ze dne 25. července 2017, kterým se mění nařízení (EU) 2017/127, pokud jde o některá rybolovná práva, vyhlášené v Úředním věstníku Evropské unie dne 29. července 2017, č. L 199, a především čl. 1 bod 2, který mění přílohu I D nařízení (EU) 2017/127, celý bod 3 přílohy napadeného nařízení (obsahující změnu přílohy I D nařízení (EU) 2017/127), jakož i celé body odůvodnění 9, 10, 11, 12.

Nařídit Radě Evropské unie náhradu nákladů řízení.

Žalobní důvody a hlavní argumenty

První žalobní důvod: porušení čl. 1 směrnice 86/238/EHS o přistoupení Evropské unie k Mezinárodní úmluvě na ochranu tuňáků v Atlantiku.

Neexistovala povinnost přijmout rozhodnutí ICCAT o rybolovných kvótách mečouna obecného.

Druhý žalobní důvod: nedostatek odůvodnění (čl. 296 odst. 2 SFEU).

Uvedené rozhodnutí je v každém případě neodůvodněné.

Třetí žalobní důvod: porušení čl. 17 SEU a čl. 16 nařízení 1380/2013.

Rozhodnutí je v rozporu se zásadou relativní stability a se zájmem Unie.

Čtvrtý žalobní důvod: porušení zásady zákazu zpětné účinnosti, zásady právní jistoty a zásady legitimního očekávání.

V každém případě rozhodnutí není použitelné na probíhající rybolovnou sezónu.

Pátý žalobní důvod: nedostatek odůvodnění (porušení článku 296 odst. 2 SFEU).

Rozhodnutí není odůvodněné v části, v níž stanoví jako referenční období pro rozdělení kvóty TAC mezi členské státy čtyřleté období 2012-2015.

Šestý žalobní důvod: porušení zásady proporcionality (čl. 5 SEU) a nesprávné posouzení skutkového stavu.

Vyloučení let 2010 a 2011 z referenčního období je nepřiměřené a chybné s ohledem na účel zahrnout do údajů o úlovcích pouze běžné úlovky.

Sedmý žalobní důvod: porušení čl. 258 a čl. 260 SFEU, nedostatek pravomoci.

Radě nepřísluší uplatnit sankce vůči Itálii za používání unášených tenatových sítí.

Osmý žalobní důvod: porušení zásady dobré správy (čl. 41 Listiny základních práv Evropské unie) a čl. 16 nařízení 1380/2013.

Přijetí referenčního období let 2012-2015 poškodilo Itálii snížením rybolovné kapacity v rozporu se zásadou relativní stability a bez dostatečného prošetření.

Devátý žalobní důvod: porušení zásady zákazu diskriminace (čl. 18 SFEU).

Toto snížení neoprávněně diskriminuje italské rybáře.

Desátý žalobní bod: porušení zásady zákazu zpětné účinnosti, zásady právní jistoty a zásady legitimního očekávání.

V každém případě snížení kapacity není použitelné na probíhající rybolovnou sezónu.

____________