Language of document :

2017 m. spalio 23 d. pareikštas ieškinys byloje Italijos Respublika / Europos Sąjungos Taryba

(Byla C-611/17)

Proceso kalba: italų

Šalys

Ieškovė: Italijos Respublika, atstovaujama G. Palmeri, padedamos avvocato dello Stato P. Gentili

Atsakovė: Europos Sąjungos Taryba

Ieškovės reikalavimai

Panaikinti 2017 m. liepos 25 d. Tarybos reglamentą (ES) 2017/1398, kuriuo iš dalies keičiamos Reglamento (ES) 2017/127 nuostatos, susijusios su tam tikromis žvejybos galimybėmis, paskelbtą 2017 m. liepos 29 d. Europos Sąjungos Oficialiajame leidinyje Nr. L 199, ypač 1 straipsnio 2 dalį, kuria iš dalies pakeičiamas Reglamento (ES) 2017/127 I D priedas, visą ginčijamo reglamento priedo 3 punktą (jame pateikiami Reglamento (ES) 2017/127 I D priedo daliniai pakeitimai) ir visas 9, 10, 11, 12 konstatuojamąsias dalis.

Priteisti iš Europos Sąjungos Tarybos bylinėjimosi išlaidas.

Ieškinio pagrindai ir pagrindiniai argumentai

Pirmasis ieškinio pagrindas: 1986 m. birželio 9 d. Sprendimo 86/238/EEB dėl Bendrijos prisijungimo prie Tarptautinės konvencijos dėl Atlanto tunų apsaugos 1 straipsnio pažeidimas.

Nebuvo privaloma perkelti ICCAT sprendimo dėl durklažuvių žvejybos kvotų.

Antrasis ieškinio pagrindas: motyvavimo trūkumas (SESV 296 straipsnio 2 dalis).

Tas sprendimas bet kokiu atveju nepagrįstas.

Trečiasis ieškinio pagrindas: ESS 17 straipsnio ir Reglamento 1380/2013 16 straipsnio pažeidimas.

Sprendimas prieštarauja santykinio stabilumo principui ir Sąjungos interesams.

Ketvirtasis ieškinio pagrindas: negaliojimo atgaline data, teisinio tikrumo ir teisinių lūkesčių apsaugos principų pažeidimas.

Bet kuriuo atveju, sprendimo nebuvo galima taikyti jau prasidėjusiam žvejybos sezonui.

Penktasis ieškinio pagrindas: motyvavimo trūkumas (SESV 296 straipsnio 2 dalies pažeidimas).

Nepateikta sprendimo motyvų, kiek jame nustatytas ketverių metų 2012-2015 m. bazinis laikotarpis valstybių narių BLSK kvotoms paskirstyti.

Šeštasis ieškinio pagrindas: proporcingumo principo pažeidimas (SESV 5 straipsnis) ir klaidingas faktinių aplinkybių vertinimas.

2010 m. ir 2011 m. neįtraukimas į bazinį laikotarpį yra nereikalinga ir klaidinga priemonė, siekiant į duomenis apie laimikį įtraukti tik teisėtai sužvejotą laimikį.

Septintas ieškinio pagrindas: SESV 258 ir 260 straipsnių pažeidimas. Kompetencijos neturėjimas.

Taryba neturi kompetencijos bausti Italiją už dreifuojančiuosius tinklaičius.

Aštuntasis ieškinio pagrindas: gero administravimo principo (Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijos 41 straipsnis) ir Reglamento 1380/2013 16 straipsnio pažeidimas.

Nustačius bazinį laikotarpį 2012-2015 nubausta Italija, nes sumažinti jos žvejybos pajėgumai, pažeidžiant santykinio stabilumo principą ir neatlikus tinkamo tyrimo.

Devintasis ieškinio pagrindas: nediskriminavimo principo pažeidimas (SESV 18 straipsnis).

Šiuo sumažinimu nepagrįstai diskriminuojami Italijos žvejai.

Dešimtasis ieškinio pagrindas: negaliojimo atgaline data, teisinio tikrumo ir teisinių lūkesčių apsaugos principų pažeidimas.

Bet kuriuo atveju sumažinimo nebuvo galima taikyti jau prasidėjusiam žvejybos sezonui.

____________