Language of document :

Žaloba podaná 23. októbra 2017 – Talianska republika/Rada Európskej únie

(vec C-611/17)

Jazyk konania: taliančina

Účastníci konania

Žalobkyňa: Talianska republika (v zastúpení: G. Palmieri, splnomocnená zástupkyňa, P. Gentili, avvocato dello Stato)

Žalovaná: Rada Európskej únie

Návrhy žalobkyne

zrušiť nariadenie Rady (EÚ) 2017/1398 z 25. júla 2017, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) 2017/127, pokiaľ ide o určité rybolovné možnosti, vyhlásené v Úradnom vestníku Európskej únie 29. júla 2017, č. L 199, a predovšetkým článok 1 bod 2, ktorý mení prílohu I D nariadenia (EÚ) 2017/127, celý bod 3 prílohy napadnutého nariadenia (obsahujúci zmenu prílohy I D nariadenia (EU) 2017/127), ako aj celé odôvodnenia 9, 10, 11, 12,

uložiť Rade Európskej únie povinnosť nahradiť trovy konania.

Žalobné dôvody a hlavné tvrdenia

Prvý žalobný dôvod: porušenie článku 1 rozhodnutia Rady 86/238/EHS z 9. júna 1986 o pristúpení spoločenstva k Medzinárodnému dohovoru o zachovaní atlantických tuniakov.

Neexistovala povinnosť prijať rozhodnutie ICCAT o rybolovných kvótach mečúňa obyčajného.

Druhý žalobný dôvod: nedostatok odôvodnenia (článok 296 ods. 2 ZFEÚ).

Uvedené rozhodnutie je v každom prípade neodôvodnené.

Tretí žalobný dôvod: porušenie článku 17 ZEÚ a článku 16 nariadenia 1380/2013.

Rozhodnutie je v rozpore so zásadou relatívnej stability a so záujmom Únie.

Štvrtý žalobný dôvod: porušenie zásady zákazu spätnej účinnosti, zásady právnej istoty a zásady legitímnej dôvery.

V každom prípade rozhodnutie nie je použiteľné na prebiehajúcu rybolovnú sezónu.

Piaty žalobný dôvod: nedostatok odôvodnenia (porušenie článku 296 ods. 2 ZFEÚ).

Rozhodnutie nie je odôvodnené v časti, v ktorej stanovuje ako referenčné obdobie pre rozdelenie kvóty TAC medzi členské štáty štvorročné obdobie 2012 – 2015.

Šiesty žalobný dôvod: porušenie zásady proporcionality (článok 5 ZEÚ) a nesprávne posúdenie skutkového stavu.

Vylúčenie rokov 2010 a 2011 z referenčného obdobia je neprimerané a chybné s ohľadom na účel zahrnúť do údajov o úlovkoch iba bežné úlovky.

Siedmy žalobný dôvod: porušenie článku 258 a článku 260 ZFEÚ, nedostatok právomoci.

Rade neprislúcha uplatniť sankcie voči Taliansku za používanie unášaných sietí.

Ôsmy žalobný dôvod: porušenie zásady riadnej správy vecí verejných (článok 41 Charty základných práv Európskej únie) a článku 16 nariadenia 1380/2013.

Prijatie referenčného obdobia rokov 2012 – 2015 poškodilo Taliansko znížením rybolovnej kapacity v rozpore so zásadou relatívnej stability a bez dostatočného vyšetrenia.

Deviaty žalobný dôvod: porušenie zásady zákazu diskriminácie (článok 18 ZFEÚ).

Toto zníženie neoprávnene diskriminuje talianskych rybárov.

Desiaty žalobný dôvod: porušenie zásady zákazu spätnej účinnosti, zásady právnej istoty a zásady legitímnej dôvery.

V každom prípade zníženie kapacity nie je použiteľné na prebiehajúcu rybolovnú sezónu.

____________