Language of document :

2017 m. spalio 20 d. Supreme Court of the United Kingdom (Jungtinė Karalystė) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Peter Bosworth, Colin Hurley / Arcadia Petroleum Limited ir kt.

(Byla C-603/17)

Proceso kalba: anglų

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Supreme Court of the United Kingdom

Šalys pagrindinėje byloje

Apeliantai: Peter Bosworth, Colin Hurley

Atsakovės apeliaciniame procese: Arcadia Petroleum Limited ir kt.

Prejudiciniai klausimai

1.    Koks yra tinkamas kriterijus, pagal kurį būtų galima nustatyti, ar darbdavio darbuotojui arba buvusiam darbuotojui (toliau – darbuotojas) pareikštas ieškinys yra „byla, susijusi“ su individualia darbo sutartimi, kaip tai suprantama pagal Lugano konvencijos D antraštinės dalies 5 skirsnį (18–21 straipsniai)?

Ar tam, kad darbdavio skundžiamas veiksmas taip pat galėtų būti skundžiamas kaip darbuotojo individualios darbo sutarties pažeidimas, pakanka, kad darbdavio darbuotojui pareikštam ieškiniui taikomi 18–21 straipsniai, net jeigu darbdavio faktiškai pareikštas ieškinys nėra grindžiamas tos sutarties pažeidimu, juo nėra skundžiamas toks pažeidimas ir nėra tvirtinama, jog toks pažeidimas padarytas, bet jis, pavyzdžiui, pareiškiamas dėl vieno ar kelių skirtingų pagrindų, išvardytų šio prašymo skirsnio dėl faktinių aplinkybių ir dalyko 26 ir 27 punktuose?

Arba ar tinkamas kriterijus yra tai, kad darbdavio darbuotojui pareikštam ieškiniui 18–21 straipsniai taikomi tik jeigu pareiga, dėl kurios faktiškai pareikštas ieškinys, yra darbo sutartyje įtvirtinta pareiga? Jeigu tai tinkamas kriterijus, ar tai reiškia, kad ieškiniui, pareikštam tik dėl pareigos, kuri kyla ne pagal darbo sutartį (ir kuri, jei tai svarbu, nėra pareiga, kurią darbuotojas laisva valia sutiko vykdyti), 5 skirsnis netaikomas?

Jeigu nė vienas iš pirmiau išvardytų kriterijų nėra tinkamas, koks kriterijus yra tinkamas?

2.    Jeigu įmonė ir asmuo sudaro sutartį (kaip tai suprantama pagal Konvencijos 5 straipsnio 1 dalį), kiek yra būtina, kad įmonę ir asmenį sietų subordinacijos santykiai, kad 5 skirsnio tikslais ta sutartis būtų laikoma „individualia darbo sutartimi“? Ar tokie santykiai gali egzistuoti, jeigu asmuo gali nustatyti (ir nustato) savo sutarties su įmone sąlygas ir autonomiškai kontroliuoja kasdienę įmonės veiklą ir savo pareigų vykdymą, bet įmonės akcininkas (-ai) įgaliotas (-i) reikalauti, kad tie santykiai būtų nutraukti?

3.    Jeigu Lugano konvencijos II antraštinės dalies 5 skirsnis taikomas tik ieškiniams, kuriems, be 5 skirsnio, taikoma Lugano konvencijos 5 straipsnio 1 dalis, koks yra tinkamas kriterijus, pagal kurį būtų galima nustatyti, ar ieškiniui taikoma 5 straipsnio 1 dalis?

Ar tai, kad skundžiamas veiksmas galėtų būti skundžiamas kaip sutarties pažeidimas, yra tinkamas kriterijus nustatyti, ar ieškiniui taikoma 5 straipsnio 1 dalis, net jeigu darbdavio faktiškai pareikštas ieškinys nėra grindžiamas tos sutarties pažeidimu, juo nėra skundžiamas toks pažeidimas ir nėra tvirtinama, kad toks pažeidimas padarytas?

Arba ar tinkamas kriterijus yra tai, kad ieškiniui 5 straipsnio 1 dalis taikoma tik jeigu pareiga, dėl kurios jis faktiškai pareikštas, yra sutartinė pareiga? Jeigu tai tinkamas kriterijus, ar tai reiškia, kad ieškiniui, pareikštam tik dėl pareigos, kuri kyla ne pagal sutartį (ir kuri, jei tai svarbu, nėra pareiga, kurią atsakovas laisva valia sutiko vykdyti), 5 straipsnio 1 dalis netaikoma?

Jeigu nė vienas iš pirmiau išvardytų kriterijų nėra tinkamas, koks kriterijus yra tinkamas?

4.    Tokiomis aplinkybėmis, kai:

įmonės A ir B yra įmonių grupės dalis;

atsakovas X de facto atlieka tos įmonių grupės generalinio direktoriaus vaidmenį (kaip P. Bosworth atliko Arcadia Group: šio prašymo skirsnio „Faktinės aplinkybės ir dalykas“ 14 punktas); X įdarbintas vienoje grupės įmonėje, įmonėje A (ir atitinkamai yra įmonės A darbuotojas) (kaip kartais buvo P. Bosworth šio prašymo skirsnio „Faktinės aplinkybės ir dalykas“ 15 punkte apibūdintomis aplinkybėmis), ir pagal nacionalinę teisę nėra įdarbintas įmonėje B;

įmonė A pareiškia X ieškinius ir tiems ieškiniams taikomi 18–21 straipsniai; ir

kita grupės įmonė, įmonė B, taip pat pareiškia X ieškinius dėl panašaus veiksmo, dėl kurio ieškinius X pareiškė įmonė A,

koks yra tinkamas kriterijus, pagal kurį būtų galima nustatyti, ar įmonės B ieškiniui taikomas 5 skirsnis? Pirmiausia:

ar atsakymą lemia tai, ar X ir įmonę B siejo „individuali darbo sutartis“, kaip tai suprantama pagal 5 skirsnį, ir, jei taip, koks yra tinkamas kriterijus, pagal kurį būtų galima nustatyti, ar tokia sutartis buvo?

Ar Konvencijos II antraštinės dalies 5 skirsnio tikslais įmonę B reikėtų laikyti X darbdave ir (arba) ar įmonės B ieškiniams X (kaip išdėstyta 4 punkto 4 papunktyje) 18–21 straipsniai taikomi taip pat, kaip jie taikomi įmonės A ieškiniams X? Pirmiausia:

ar įmonės B ieškiniui 18 straipsnis taikomas tik jeigu pareiga, dėl kurios jis faktiškai pareikštas, yra įmonės B ir X darbo sutartyje įtvirtinta pareiga?

Arba ar ieškiniui taikomas 18 straipsnis, jeigu ieškiniu skundžiamas veiksmas būtų įmonės A ir X darbo sutartyje įtvirtintos pareigos pažeidimas?

Jeigu nė vienas iš pirmiau išvardytų kriterijų nėra tinkamas, koks kriterijus yra tinkamas?

____________