Language of document :

Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Supreme Court of the United Kingdom 20. októbra 2017 – Peter Bosworth, Colin Hurley/Arcadia Petroleum Limited and others

(vec C-603/17)

Jazyk konania: angličtina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Supreme Court of the United Kingdom

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Dovolatelia: Peter Bosworth, Colin Hurley

Odporkyne: Arcadia Petroleum Limited and others

Prejudiciálne otázky

1    Aké je správne kritérium na určenie, či nárok, ktorý si zamestnávateľ uplatňuje voči zamestnancovi alebo bývalému zamestnancovi (ďalej len „zamestnanec“), predstavuje „[vec] individuálnych pracovných zmlúv“ v zmysle hlavy II oddielu 5 (články 18 – 21) Lugánskeho dohovoru?

1.    Postačuje na to, aby nárok, ktorý si zamestnávateľ uplatňuje voči zamestnancovi, patril do pôsobnosti článkov 18 – 21, skutočnosť, že vytýkané správanie by zamestnávateľ mohol označiť aj za porušenie individuálnej pracovnej zmluvy zamestnanca – hoci nárok, ktorý si zamestnávateľ skutočne uplatňuje, nie je založený na porušení zmluvy, nevytýka porušenie zmluvy ani sa naň neodvoláva, ale je založený (napríklad) na niektorom z jednotlivých základov uvedených v bodoch 26 a 27 opisu skutkových okolností a sporných otázok?

2.    Je subsidiárne správnym kritériom to, že nárok, ktorý si zamestnávateľ uplatňuje voči zamestnancovi, patrí do pôsobnosti článkov 18 – 21, len ak je povinnosť, na ktorej je nárok skutočne založený, zakotvená v pracovnej zmluve? Ak je toto kritérium správne, znamená to, že nárok, ktorý je založený len na porušení povinnosti nezávislej od pracovnej zmluvy (a prípadne nejde o povinnosť, s ktorou zamestnanec „slobodne súhlasil“), nepatrí do pôsobnosti oddielu 5?

3.    Ak nie je správne ani jedno z vyššie uvedených kritérií, aké kritérium je správne?

2    Ak spoločnosť a jednotlivec uzatvoria „zmluvu“ (v zmysle článku 5 ods. 1 Dohovoru), do akej miery musí existovať medzi spoločnosťou a jednotlivcom vzťah podriadenosti na to, aby táto zmluva bola „individuálnou pracovnou zmluvou“ na účely oddielu 5? Môže taký vzťah existovať v prípade, že jednotlivec môže určovať (a skutočne určuje) podmienky svojej zmluvy so spoločnosťou a má kontrolu a nezávislosť v súvislosti s každodennou prevádzkou spoločnosti a výkonom svojich povinností, akcionári spoločnosti však majú právomoc rozviazať s ním pracovný pomer?

3    Ak sa hlava II oddiel 5 Lugánskeho dohovoru uplatní iba na nároky, ktoré by bez oddielu 5 patrili do pôsobnosti článku 5 ods. 1 Lugánskeho dohovoru, aké je správne kritérium na určenie, či sa na určitý nárok vzťahuje článok 5 ods. 1?

1.    Je správne kritérium, podľa ktorého sa na nárok vzťahuje článok 5 ods. 1, pokiaľ vytýkané správanie možno považovať za porušenie zmluvy, hoci nárok, ktorý si zamestnávateľ skutočne uplatňuje, nie je založený na porušení zmluvy, nevytýka porušenie zmluvy ani sa naň neodvoláva?

2.    Je subsidiárne správnym kritériom to, že nárok patrí do pôsobnosti článku 5 ods. 1, len ak je povinnosť, na ktorej je nárok skutočne založený, zmluvnou povinnosťou? Ak je toto kritérium správne, znamená to, že nárok, ktorý je založený len na porušení povinnosti nezávislej od zmluvy (a prípadne nejde o povinnosť, s ktorou žalovaný „slobodne súhlasil“), nepatrí do pôsobnosti článku 5 ods. 1?

3.    Ak nie je správne ani jedno z vyššie uvedených kritérií, aké kritérium je správne?

4    V situácii, keď:

1.    spoločnosti A a B patria do tej istej skupiny;

2.    žalovaný X de facto vykonáva funkciu generálneho riaditeľa skupiny spoločností (ako vykonával pán Bosworth pre skupinu Arcadia Group: bod 14 opisu skutkových okolností a sporných otázok); X je zamestnaný v jednej zo spoločností skupiny, spoločnosti A (a teda je zamestnancom spoločnosti A) (ako bol pán Bosworth v určitých obdobiach za okolností uvedených v bode 15 opisu skutkových okolností a sporných otázok); a podľa vnútroštátneho práva nie je zamestnaný v spoločnosti B;

3.    spoločnosť A si uplatní nárok voči X a tento nárok patrí do pôsobnosti článkov 18 – 21 a

4.    ďalšia spoločnosť skupiny, spoločnosť B, si tiež uplatní nárok voči X na základe podobného správania, na akom je založený nárok spoločnosti A voči X;

aké je správne kritérium na určenie, či sa na nárok spoločnosti B vzťahuje oddiel 5? Najmä:

1.    Závisí odpoveď od toho, či mal X so spoločnosťou B uzatvorenú „individuálnu pracovnú zmluvu“ v zmysle oddielu 5, a pokiaľ áno, aké je správne kritérium na určenie, či taká zmluva existovala?

2.    Má sa spoločnosť B považovať za „zamestnávateľa“ X na účely hlavy II oddielu 5 Dohovoru a/alebo sa na nároky spoločnosti B voči X (otázka 4 bod 4 vyššie) vzťahujú články 18 – 21 rovnako ako na nároky spoločnosti A voči X? Najmä:

a)    Patrí nárok spoločnosti B do pôsobnosti článku 18, iba pokiaľ je povinnosť, na ktorej je nárok skutočne založený, povinnosťou upravenou v pracovnej zmluve medzi spoločnosťou B a X?

b)    Subsidiárne patrí nárok do pôsobnosti článku 18, pokiaľ by správanie vytýkané v nároku predstavovalo porušenie povinnosti vyplývajúcej z pracovnej zmluvy medzi spoločnosťou A a X?

3.    Ak nie je správne ani jedno z vyššie uvedených kritérií, aké kritérium je správne?

____________