Language of document :

Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Supreme Court of the United Kingdom (Združeno kraljestvo) 20. oktobra 2017 – Peter Bosworth, Colin Hurley/Arcadia Petroleum Limited in drugi

(Zadeva C-603/17)

Jezik postopka: angleščina

Predložitveno sodišče

Supreme Court of the United Kingdom

Stranke v postopku v glavni stvari

Tožeči stranki: Peter Bosworth, Colin Hurley

Tožena stranka: Arcadia Petroleum Limited in drugi

Vprašanja za predhodno odločanje

1.    Katero je pravilno merilo za opredelitev, ali zahtevek, ki ga zoper delavca ali delavca (v nadaljevanju: delavec) vloži delodajalec, pomeni „zadevo v zvezi z“ nekdanjega individualno pogodbo o zaposlitvi v smislu oddelka 5 naslova D (členi od 18 do 21) Nove luganske konvencije?

(1)    Ali za to, da zahtevek, ki ga zoper delavca vloži delodajalec, spada na področje uporabe členov od 18 do 21, zadostuje, da bi se delodajalec na očitano ravnanje lahko skliceval kot na kršitev individualne pogodbe o zaposlitvi delavca, čeprav delodajalec zahtevek, ki ga dejansko vloži, ne opira na kršitev navedene pogodbe in te kršitve ne očita oziroma se nanjo ne sklicuje, temveč je zahtevek (na primer) vložen na eni ali več različnih podlagah, navedenih v točkah 26 in 27 povzetka dejanskega stanja?

(2)    Podredno, ali je pravilno merilo, da zahtevek, ki ga zoper delavca vloži delodajalec, spada na področje uporabe členov od 18 do 21 le, če je obveznost, na kateri zahtevek dejansko temelji, obveznost iz pogodbe o zaposlitvi? Če je to pravilno merilo, ali iz tega izhaja, da zahtevek, ki temelji le na kršitvi obveznosti, ki je nastala neodvisno od pogodbe o zaposlitvi (in če je ustrezno, ni obveznost, s katero je delavec „prostovoljno soglašal“), ne spada na področje uporabe oddelka 5?

(3)    Če nobeno od zgornjih meril ni pravilno, katero pa je pravilno merilo?

2.    Če družba in posameznik skleneta „pogodbo“ (v smislu člena 5(1) Konvencije), v kakšnem obsegu mora med družbo in posameznikom obstajati razmerje podrejenosti, da navedena pogodba pomeni „individualno pogodbo o zaposlitvi“ za namene oddelka 5? Ali lahko tako razmerje obstaja, če posameznik lahko določi (in to tudi stori) pogoje svoje pogodbe z družbo ter ima nadzor nad tekočim poslovanjem družbe ter avtonomijo pri opravljanju svojih dolžnosti, pri čemer lahko družbeniki družbe dosežejo odpoved tega razmerja?

3.    Če se oddelek 5 naslova II Nove luganske konvencije uporablja le za zahtevke, ki bi – če ne bi bilo oddelka 5 – spadali na področje uporabe člena 5(1) Nove luganske konvencije, katero je pravilno merilo za opredelitev, ali zahtevek spada na področje uporabe člena 5(1)?

(1)    Ali je pravilno merilo, da zahtevek spada na področje uporabe člena 5(1), če bi se bilo na očitano ravnanje mogoče sklicevati kot na kršitev pogodbe o zaposlitvi, čeprav delodajalec zahtevek, ki ga dejansko vloži, ne opira na kršitev navedene pogodbe in te kršitve ne očita oziroma se nanjo ne sklicuje?

(2)    Podredno, ali je pravilno merilo, da zahtevek spada na področje uporabe člena 5(1) le, če je obveznost, na kateri dejansko temelji, pogodbena obveznost? Če je to pravilno merilo, ali iz tega izhaja, da zahtevek, ki temelji le na kršitvi obveznosti, nastali neodvisno od pogodbe (in če je ustrezno, ni obveznost, s katero je tožena stranka „prostovoljno soglašala“), ne spada na področje uporabe člena 5(1)?

(3)    Če nobeno od zgornjih meril ni pravilno, katero pa je pravilno merilo?

4.    Kaj je v okoliščinah, v katerih:

(1)    sta družbi A in B del skupine družb;

(2)    tožena stranka X opravlja vlogo dejanskega izvršnega direktorja navedene skupine družb (kot P. Bosworth za skupino družb Arcadia: povzetek dejanskega stanja, točka 14); je tožena stranka X zaposlena v eni družbi v skupini, in sicer družbi A (in je tako delavec družbe A) (kot je bil v določenem obdobju P. Bosworth v okoliščinah, navedenih v povzetku dejanskega stanja, točka 15), in po nacionalnem pravu ni zaposlena v družbi B;

(3)    družba A vloži zahtevke zoper toženo stranko X, pri čemer ti spadajo na področje uporabe členov od 18 do 21, in

(4)    druga družba v skupini, družba B, prav tako vloži zahtevke zoper toženo stranko X v zvezi z ravnanjem, podobnim tistemu, ki je podlaga zahtevkov družbe A zoper toženo stranko X,

pravilno merilo za opredelitev, ali zahtevek družbe B spada na področje uporabe oddelka 5? Zlasti:

(1)    Ali je odgovor odvisen od tega, ali je bila med toženo stranko X in družbo B sklenjena „individualna pogodba o zaposlitvi“ v smislu oddelka 5, in če je odvisen od tega, katero je pravilno merilo za opredelitev, ali je taka pogodba obstajala?

(2)    Ali je treba družbo B šteti za „delodajalca“ tožene stranke X za namene oddelka 5 naslova II Konvencije in/ali zahtevki družbe B zoper toženo stranko X (v točki 4(4) zgoraj) spadajo na področje uporabe členov od 18 do 21 enako, kot zahtevki družbe A zoper toženo stranko X spadajo na področje uporabe zadevnih členov? Zlasti:

(a)    Ali zahtevek družbe B spada na področje uporabe člena 18 le, če je obveznost, na kateri zahtevek dejansko temelji, obveznost iz pogodbe o zaposlitvi, sklenjene med družbo B in toženo stranko X?

(b)    Podredno, ali zahtevek spada na področje uporabe člena 18 le, če bi očitano ravnanje iz zahtevka pomenilo kršitev obveznosti iz pogodbe o zaposlitvi, sklenjene med družbo A in toženo stranko X?

(3)    Če nobeno od zgornjih meril ni pravilno, katero pa je pravilno merilo?

____________