Language of document :

Begäran om förhandsavgörande framställd av Supreme Court of the United Kingdom den 20 oktober 2017 – Peter Bosworth, Colin Hurley mot Arcadia Petroleum Limited m.fl.

(Mål C-603/17)

Rättegångsspråk: engelska

Hänskjutande domstol

Supreme Court of the United Kingdom

Parter i målet vid den nationella domstolen

Klagande: Peter Bosworth, Colin Hurley

Motparter: Arcadia Petroleum Limited m.fl.

Tolkningsfrågor

1.    Vad är det korrekta testet för att avgöra om en talan som väckts av en arbetsgivare mot en arbetstagare eller tidigare arbetstagare (nedan kallad en arbetstagare) utgör en talan som ”avser” anställningsavtal i den mening som avses i avsnitt 5 (artiklarna 18–21) i Luganokonventionen?

1)    Räcker det för att en talan som väckts av en arbetsgivare mot en arbetstagare ska omfattas av artiklarna 18–21 i konventionen att arbetsgivaren också kunde ha gjort gällande att det klandrade agerandet utgjorde avtalsbrott mot anställningsavtalet – även om den talan som faktiskt väckts inte grundar sig på, angriper eller gör gällande något brott mot det avtalet utan (exempelvis) har väckts med stöd av en eller flera av de grunder som anges i punkterna 26 och 27 ovan?

2)    Är, alternativt, det korrekta testet att en talan som väckts av en arbetsgivare omfattas av artikel 18–21 i konventionen bara om den skyldighet som ligger till grund för talan är en skyldighet enligt anställningsavtalet? Om detta är det korrekta testet, följer det då att en talan som grundar sig enbart på åsidosättande av en skyldighet som uppkom fristående från anställningsavtalet (och, för det fall det är relevant, inte är en skyldighet som arbetstagaren frivilligt samtyckt till) inte omfattas av avsnitt 5 i konventionen?

3)    Om inget av de ovanstående alternativen är det korrekta testet, vad är då det korrekta testet?

2.    Om ett bolag och en fysisk person ingår ett ”avtal” (i den mening som avses i artikel 5.1 i konventionen), i vilken utsträckning måste det då föreligga ett hierarkiskt förhållande mellan bolaget och den fysiska personen för att det avtalet ska vara ett anställningsavtal i den mening som avses i avsnitt 5 i konventionen? Kan ett sådant förhållande existera när den fysiska personen själv kan diktera (och också faktiskt dikterar) villkoren för sitt avtal med bolaget och har kontroll över och autonomi vad gäller bolagets löpande affärsverksamhet och utförandet av de egna uppgifterna, samtidigt som bolagets aktieägare dock fortfarande har möjlighet att avsluta relationen?

3.    Om avdelning II avsnitt 5 i Luganokonventionen bara gäller talan i sådana fall som om det inte var för avsnitt 5 skulle omfattas av artikel 5.1 i konventionen, vad är då det korrekta testet för att avgöra om en talan omfattas av artikel 5.1?

1)    Är det korrekta testet för om en talan omfattas av artikel 5.1 huruvida det klandrade agerandet skulle kunna göras gällande som ett avtalsbrott, även om den talan som arbetsgivaren faktiskt väckt inte grundar sig på, angriper eller gör gällande något brott mot det avtalet?

2)    Är, alternativt, det korrekta testet att en talan omfattas av artikel 5.1 i konventionen bara om den skyldighet som ligger till grund för talan är en skyldighet enligt avtalet? Om detta är det korrekta testet, följer det då att en talan som grundar sig enbart på åsidosättande av en skyldighet som uppkom fristående från avtalet (och, för det fall det är relevant, inte är en skyldighet som svaranden frivilligt samtyckt till) inte omfattas av artikel 5.1?

3)    Om inget av de ovanstående alternativen är det korrekta testet, vad är då det korrekta testet?

4.    I en situation där

1)    bolagen A och B båda ingår i en koncern,

2)    svaranden X de facto fungerar som koncernchef (som Peter Bosworth gjorde för Arcadia-koncernen, se punkt 14 ovan), X är anställd av ett bolag i koncernen, bolag A (och alltså är arbetstagare hos bolag A) (som Peter Bosworth var av och till under de omständigheter som redovisas i punkt 15 [i begäran om förhandsavgörande]), och inte enligt nationell rätt är anställd av bolag B,

3)    bolag A väcker talan mot X, och den talan omfattas av artiklarna 18–21 i konventionen, och

4)    det andra bolaget i koncernen, bolag B, också väcker talan mot X med anledning av motsvarande agerande som ligger till grund för bolaget A:s talan mot X,

vad är då det korrekta testet för att avgöra om bolag B:s talan omfattas av avsnitt 5 i konventionen? I synnerhet önskar den hänskjutande domstolen därvidlag få klarlagt följande:

1)    Beror svaret på om det förelåg ett ”anställningsavtal” i den mening som avses i avsnitt 5 mellan X och bolag B och, om så var fallet, vad är då det korrekta testet för att avgöra om det förelåg ett sådant avtal?

2)    Ska bolag B ses som X:s ”arbetsgivare” vid tillämpningen av avdelning II avsnitt 5 i konventionen, och/eller omfattas bolaget B:s talan mot X (enligt fråga 4.4 ovan) av artiklarna 18–21 i konventionen på samma sätt som bolag A:s talan mot X omfattas av artiklarna 18–21? I synnerhet önskar den hänskjutande domstolen därvidlag få klarlagt följande:

a)    Omfattas bolaget B:s talan av artikel 18 bara om den skyldighet som talan grundar sig på är en skyldighet enligt anställningsavtalet mellan bolaget B och X?

b)    Alternativt, omfattas talan av artikel 18 om det klandrade agerandet skulle ha utgjort ett avtalsbrott enligt anställningsavtalet mellan bolaget A och X?

3)    Om inget av de ovanstående alternativen är det korrekta testet, vad är då det korrekta testet?

____________