Language of document :

Преюдициално запитване, отправено от Cour de cassation (Франция) на 16 октомври 2017 г. – Apple Sales International, Apple Inc., Apple retail France EURL/MJA, в качеството на ликвидатор на eBizcuss.com (eBizcuss)

(Дело C-595/17)

Език на производството: френски

Запитваща юрисдикция

Cour de cassation    

Страни в главното производство

Жалбоподатели: Apple Sales International, Apple Inc., Apple retail France EURL

Ответник: MJA, в качеството на ликвидатор на eBizcuss.com (eBizcuss)

Преюдициални въпроси

Следва ли член 23 от Регламент № 44/20011 да се тълкува в смисъл, че допуска националният съд, пред който дистрибуторът предявява иск за обезщетение за вреди срещу своя доставчик на основание член 102 от Договора за функционирането на Европейския съюз, да приложи включена в договора между страните клауза за предоставяне на компетентност?

При утвърдителен отговор на първия въпрос, следва ли член 23 от Регламент № 44/2001 да се тълкува в смисъл, че допуска националният съд, пред който дистрибуторът предявява иск за обезщетение за вреди срещу своя доставчик на основание член 102 от Договора за функционирането на Европейския съюз, да приложи съдържаща се в договора между страните клауза за предоставяне на компетентност, дори когато посочената клауза не се отнася изрично до спорове във връзка с отговорността за нарушение на правото на конкуренцията?

Следва ли член 23 от Регламент № 44/2001 да се тълкува в смисъл, че допуска националният съд, пред който дистрибуторът предявява иск за обезщетение за вреди срещу своя доставчик на основание член 102 от Договора за функционирането на Европейския съюз, да не вземе предвид включена в договора между страните клауза за предоставяне на компетентност, когато национален или европейски орган не е установил нарушение на правото на конкуренцията?

____________

1     Регламент (ЕО) № 44/2001 на Съвета от 22 декември 2000 година относно компетентността, признаването и изпълнението на съдебни решения по граждански и търговски дела (ОВ L 12, стр. 1; Специално издание на български език, 2007 г., глава 19, том 3, стр.74).