Language of document :

Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Cour de cassation (Frankrig) den 16. oktober 2017 – Apple Sales International, Apple Inc. og Apple retail France EURL mod MJA, som kurator i insolvensbehandlingen af eBizcuss.com (eBizcuss)

(Sag C-595/17)

Processprog: fransk

Den forelæggende ret

Cour de cassation

Parter i hovedsagen

Sagsøgere: Apple Sales International, Apple Inc. og Apple retail France EURL

Sagsøgt: MJA, som kurator i insolvensbehandlingen af eBizcuss.com (eBizcuss

Præjudicielle spørgsmål

Skal artikel 23 i forordning (EF) nr. 44/2001 1 fortolkes således, at den tillader den nationale ret i en erstatningssag anlagt af en forhandler mod den pågældendes leverandør i henhold til artikel 102 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde at anvende en værnetingsklausul, der er fastsat i kontrakten mellem parterne?

Såfremt det første spørgsmål besvares bekræftende, skal artikel 23 i forordning (EF) nr. 44/2001 da fortolkes således, at den tillader den nationale ret i en erstatningssag anlagt af en forhandler mod den pågældendes leverandør i henhold til artikel 102 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde at anvende en værnetingsklausul, der er fastsat i kontrakten mellem parterne, herunder i tilfælde hvor den nævnte klausul ikke udtrykkeligt henviser til tvister vedrørende ansvar som følge af en overtrædelse af konkurrenceretten?

Skal artikel 23 i forordning (EF) nr. 44/2001 fortolkes således, at den tillader den nationale ret i en erstatningssag anlagt af en forhandler mod den pågældendes leverandør i henhold til artikel 102 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde at se bort fra en værnetingsklausul, der er fastsat i kontrakten mellem parterne, i tilfælde af at en national eller europæisk myndighed ikke har konstateret en overtrædelse af konkurrenceretten?

____________

1     Rådets forordning (EF) nr. 44/2001 af 22.12.2000 om retternes kompetence og om anerkendelse og fuldbyrdelse af retsafgørelser på det civil- og handelsretlige område (EFT L 12, s. 1).