Language of document :

Преюдициално запитване от Conseil d'État (Франция), постъпило на 16 октомври 2017 г. — Japan Tobacco International SA, Japan Tobacco International France SAS/Premier ministre, Ministre de l'Action et des Comptes publics, Ministre des Solidarités et de la Santé

(Дело C-596/17)

Език на производството: френски

Запитваща юрисдикция

Conseil d'État

Страни в главното производство

Жалбоподатели: Japan Tobacco International SA, Japan Tobacco International France SAS

Ответници: Premier ministre, Ministre de l'Action et des Comptes publics, Ministre des Solidarités et de la Santé

Преюдициални въпроси

Следва ли Директива 2015/64/ЕС от 21 юни 2011 г. 1 да се тълкува в смисъл, че с оглед на съдържащите се в членове 2, 3 и 4 от нея определения за тютюневи изделия тя регулира и цената на тютюневите изделия в опаковки?

При утвърдителен отговор на предходния въпрос, следва ли член 15 от Директивата от 21 юни 2011 г., доколкото в него е прогласен принципът за свободно определяне на цените на тютюневите изделия, да се тълкува като забраняващ норма за определяне на цените на тези изделия за 1000 единици или за 1000 грама, която води до забрана за производителите на тютюневи изделия да променят цените си в зависимост от евентуални разлики в разходите за опаковане на съответните изделия?

____________

1     Директива 2011/64/ЕС на Съвета от 21 юни 2011 година относно структурата и ставките на акциза върху обработен тютюн (ОВ L 176, стр. 24).