Language of document :

Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Conseil d'État (Francija) 16. oktobra 2017 – Japan Tobacco International SA, Japan Tobacco International France SAS/Premier ministre, Ministre de l'Action et des Comptes publics, Ministre des Solidarités et de la Santé

(Zadeva C-596/17)

Jezik postopka: francoščina

Predložitveno sodišče

Conseil d'État

Stranke v postopku v glavni stvari

Tožeči stranki: Japan Tobacco International SA, Japan Tobacco International France SAS

Tožene stranke: Premier ministre, Ministre de l'Action et des Comptes publics, Ministre des Solidarités et de la Santé

Vprašanji za predhodno odločanje

1.    Ali je treba Direktivo 2015/64/EU z dne 21. junija 20111 razlagati tako, da je z njo – ob upoštevanju opredelitev tobačnih izdelkov iz členov 2, 3 in 4 te direktive – urejena tudi cena zapakiranih tobačnih izdelkov?

2.    Če je treba na prejšnje vprašanje odgovoriti pritrdilno, ali je treba člen 15 Direktive z dne 21. junija 2011 v delu, v katerem je z njim določeno načelo svobode določanja cen tobačnih izdelkov, razlagati tako, da prepoveduje pravilo o določanju cen teh izdelkov za 1000 enot ali 1000 gramov, ki učinkuje tako, da se proizvajalcem tobačnih izdelkov prepove spreminjati svoje cene glede na morebitne razlike v stroških pakiranja teh izdelkov?

____________

1 Direktiva Sveta 2011/64/EU z dne 21. junija 2011 o strukturi in stopnjah trošarine, ki velja za tobačne izdelke (UL 2011, L 176, str. 24).