Language of document :

Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Tribunal de première instance de Liège (Belgicko) 19. októbra 2017 – Benoît Sauvage, Kristel Lejeune/Belgické kráľovstvo

(vec C-602/17)

Jazyk konania: francúzština

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Tribunal de première instance de Liège

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Žalobca: Benoît Sauvage, Kristel Lejeune

Žalovaný: Belgické kráľovstvo

Prejudiciálna otázka

Porušuje článok 15 ods. 1 zmluvy o zamedzení dvojitého zdanenia podpísanej 17. septembra 1970 medzi Belgickom a Luxemburským veľkovojvodstvom – vykladaný tak, že umožňuje obmedziť daňovú právomoc štátu zdroja na odmeny zamestnanca, ktorý je rezidentom Belgicka vykonávajúcim svoje činnosti pre luxemburského zamestnávateľa na sumu zodpovedajúcu pomeru činnosti vykonávanej na území Luxemburska, ďalej vykladaný tak, že umožňuje priznať štátu bydliska daňovú právomoc k zvyšku odmien zodpovedajúcim činnostiam vykonávaným mimo luxemburského územia, ďalej vykladaný tak, že vyžaduje trvalú a každodennú fyzickú prítomnosť zamestnanca v sídle jeho zamestnávateľa, pričom podľa flexibilného súdneho posúdenia na základe objektívnych a overiteľných dôkazov je nesporné, že sa tam pravidelne vyskytuje a napokon vykladaný tak, že od súdov vyžaduje, aby vyhodnotili existenciu a význam činností vykonaných každý deň v oboch štátoch s cieľom ustálenia pomeru činností v oboch štátoch za 220 pracovných dní – článok 45 Zmluvy o fungovaní Európskej únie tým, že predstavuje prekážku daňovej povahy odrádzajúcu od cezhraničných činností a tým, že porušuje všeobecnú zásadu právnej istoty tým, že neupravuje stabilný a určitý režim oslobodenia všetkých príjmov nadobudnutých belgickým rezidentom na základe zmluvy so zamestnávateľom, ktorého miesto skutočného vedenia sa nachádza v Luxemburskom veľkovojvodstve a vystavuje tak belgického rezidenta riziku dvojitého zdanenia všetkých alebo časti jeho príjmov a režimu, ktorý je nepredvídateľný a bez akejkoľvek právnej istoty?

____________