Language of document :

Begäran om förhandsavgörande framställd av Tribunal de première instance de Liège (Belgien) den 19 oktober 2017 – Benoît Sauvage, Kristel Lejeune mot État belge

(Mål C-602/17)

Rättegångsspråk: franska

Hänskjutande domstol

Tribunal de première instance de Liège

Parter i målet vid den nationella domstolen

Klagande: Benoît Sauvage, Kristel Lejeune

Motpart: État belge

Tolkningsfrågor

Strider artikel 15.1 i avtalet av den 17 september 1970 mellan Belgien och Luxemburg om undvikande av dubbelbeskattning – vilken har tolkats så, att den dels medger att källstatens beskattningsrätt avseende ersättning till en anställd som har hemvist i Belgien och arbetar för en luxemburgsk arbetsgivare inskränks till att endast avse den del av arbetet som utförs i Luxemburg, dels medger att hemviststaten tillerkänns beskattningsrätt avseende övrig ersättning för arbete som har utförts utanför Luxemburg, dels kräver att den anställde dagligen och varaktigt ska befinna sig fysiskt vid sin arbetsgivares säte trots att det efter en flexibel domstolsprövning baserad på objektiva och kontrollerbara omständigheter är ostridigt att han eller hon regelbundet beger sig till nämnda säte, dels kräver att domstolarna ska bedöma huruvida och i vilken omfattning arbete varje enskild dag har utförts på den ena eller andra platsen, så att en andel av 220 arbetsdagar kan fastställas – mot artikel 45 i Fördraget om Europeiska unionens funktionssätt i så måtto att den utgör ett hinder av skatterättslig art som kan avskräcka från gränsöverskridande verksamhet, och strider den mot den allmänna rättssäkerhetsprincipen i så måtto att den inte föreskriver en stabil och säker ordning enligt vilken undantag från skatteplikt gäller för all ersättning som uppbärs av en person som har hemvist i Belgien och är anställd av en arbetsgivare vars faktiska ledning finns i Luxemburg, utan i stället utsätter en sådan person för risken att vederbörandes inkomster helt eller delvis ska dubbelbeskattas och innebär att en sådan person är underkastad en oförutsebar och fullständigt rättsosäker ordning?

____________