Language of document :

Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Giudice di pace di Roma (Italija) 16. oktobra 2017 – Pina Cipollone/Ministero della Giustizia

(Zadeva C-600/17)

Jezik postopka: italijanščina

Predložitveno sodišče

Giudice di pace di Roma

Stranki v postopku v glavni stvari

Tožeča stranka: Pina Cipollone

Tožena stranka: Ministero della Giustizia

Vprašanja za predhodno odločanje

Ali dejavnost opravljanja službe tožečega mirovnega sodnika spada pod pojem „delavec, zaposlen za določen čas“, iz členov 1(3) in 7 Direktive 2003/881 v povezavi z določbo 2 okvirnega sporazuma o delu za določen čas, sprejetega k Direktivi 1999/702 , in členom 31(2) Listine Evropske unije o temeljnih pravicah?

Če je odgovor na prvo vprašanje pritrdilen, ali je mogoče za uporabo določbe 4 okvirnega sporazuma o delu za določen čas, sprejetega k Direktivi 1999/70, „magistrato ordinario“ oziroma „togato“ (sodnika, zaposlenega za nedoločen čas) šteti za delavca, zaposlenega za nedoločen čas, primerljivega z delavcem, zaposlenim za določen čas kot mirovnim sodnikom?

Če je odgovor na drugo vprašanje pritrdilen, ali so razlike med postopkom zaposlovanja rednih sodnikov za nedoločen čas in izbirnimi postopki, določenimi z zakonom za zaposlovanje mirovnih sodnikov za določen čas, objektivni razlog v smislu določbe 4, točki 1 in/ali 4, okvirnega sporazuma o delu za določen čas, sprejetega k Direktivi 1999/70/ES, s katerim je mogoče utemeljiti, da Suprema Corte di Cassazione a Sezioni Unite v sodbi, št. 13721/2017, in Consiglio di Stato v mnenju z dne 8. aprila 2017, št. 464/2017, nista uporabila ‚veljavnega prava‘ za mirovne sodnike, kakršen je v obravnavanem primeru tožeče delavke, zaposlen za določen čas, in enakih delovnih pogojev, kot se uporabljajo za primerljive redne sodnike, zaposlene za nedoločen čas, pa tudi neuporabo preventivnih in sankcijskih ukrepov proti zlorabi pogodb za določen čas iz določbe 5 navedenega sporazuma, sprejetega k Direktivi 1999/70/ES, in nacionalnih izvedbenih pravil? Pri tem v italijanski, niti ustavni, pravni ureditvi ni predpisov, s katerimi bi bilo mogoče upravičiti diskriminacijo, povezano z delovnimi pogoji, in popolno prepoved spremembe zaposlitve mirovnih sodnikov v zaposlitev za nedoločen čas, niti z vidika prejšnjega nacionalnega predpisa (zakon št. 217/1974), s katerim sta bili že določeni primerjava poznejših delovnih pogojev in stabilizacija sodnikov, zaposlenih za določen čas (natančneje nižjih sodnikov)?

Kakor koli, ali je v položaju, kakršen je obravnavani, v nasprotju s členom 47(2) Listine Evropske unije o temeljnih pravicah ter pojmom neodvisnega in nepristranskega sodišča iz prava Evropske unije to, da je treba šteti, da mirovni sodnik, v interesu katerega, v abstraktnem smislu, je, da se spor reši v korist tožeče stranke, ki kot izključno poklicno dejavnost opravlja enake sodne funkcije, lahko nadomesti sodišče, ki je v Italiji pristojno za rešitev delovnopravnih sporov na splošno oziroma sporov v zvezi z rednimi sodniki, ker je najvišji nacionalni sodni organ – Corte di Cassazione na občni seji – odrekel zagotovitev učinkovitega varstva zahtevanih pravic, ki so varovane na podlagi ureditve Skupnosti, in s tem sodišču, ki bi bilo sicer pristojno (Tribunale del lavoro (delovno sodišče) ali Tribunale amministrativo regionale (deželno upravno sodišče)), naložilo, naj se na morebitno zahtevo izreče za nepristojno, čeprav je podlaga navedene pravice – nadomestila za dopust, kakor se zahteva s tožbo – pravo Evropske unije, ki je zavezujoče in ki prevlada nad ureditvijo italijanske države? Če Sodišče ugotovi, da je bil kršen člen 47 Listine, se poleg tega predlaga navedba notranjih ukrepov za preprečitev, da bi kršitev predpisa primarnega prava Unije v obravnavanem primeru pripeljala tudi do popolnega odreka – v nacionalni ureditvi – varstva temeljnih pravic, zagotovljenih s pravom Unije.

____________

1     Direktiva 2003/88/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 4. novembra 2003 o določenih vidikih organizacije delovnega časa (UL, posebna izdaja v slovenščini, poglavje 5, zvezek 4, str. 381).

2     Direktiva Sveta 1999/70/ES z dne 28. junija 1999 o okvirnem sporazumu o delu za določen čas, sklenjenem med ETUC, UNICE in CEEP (UL, posebna izdaja v slovenščini, poglavje 5, zvezek 3, str. 368).