Language of document :

Žaloba podaná dne 16. října 2017 – Evropská komise v. Španělské království

(Věc C-599/17)

Jednací jazyk: španělština

Účastníci řízení

Žalobkyně: Evropská komise (zástupci: J. Rius a T. Scharf, zmocněnci)

Žalovaný: Španělské království

Návrhová žádání

Žalobkyně navrhuje, aby Soudní dvůr:

určil, že Španělské království tím, že do 3. července 2016 nepřijalo právní a správní předpisy nezbytné k dosažení souladu s prováděcí směrnicí Komise (EU) 2015/2392 ze dne 17. prosince 2015 k nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/20141 , pokud jde o oznamování skutečných nebo možných porušení tohoto nařízení příslušným orgánům2 , nebo je v každém případě neoznámila Komisi, nesplnilo povinnosti, které pro něj vyplývají z čl. 13 prvního pododstavce uvedené směrnice;

uložil Španělskému království náhradu nákladů řízení.

Žalobní důvody a hlavní argumenty

Lhůta k provedení prováděcí směrnice Komise (EU) 2015/2392 do vnitrostátního právního řádu uplynula dne 3. července 2016.

____________

1     Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014 ze dne 16. dubna 2014 o zneužívání trhu (nařízení o zneužívání trhu) a o zrušení směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/6/ES a směrnic Komise 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES (Úř. Věst. 2014, L 173, s. 1; oprava Úř. věst. 2016, L 287, s. 320)

2     Úř. věst. 2015, L 332, s. 126