Language of document :

Sag anlagt den 16. oktober 2017 – Europa-Kommissionen mod Kongeriget Spanien

(Sag C-599/17)

Processprog: spansk

Parter

Sagsøger: Europa-Kommissionen (ved J. Rius og T. Scharf, som befuldmægtigede)

Sagsøgt: Kongeriget Spanien

Sagsøgerens påstande

Det fastslås, at Kongeriget Spanien har tilsidesat sine forpligtelser i henhold til artikel 13, stk. 1, i Kommissionens gennemførelsesdirektiv (EU) 2015/2392 af 17. december 2015 om Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 596/2014 1 for så vidt angår indberetning af mulige eller faktiske overtrædelser af nævnte forordning til de kompetente myndigheder 2 , idet det ikke inden den 3. juli 2016 har vedtaget de love og administrative bestemmelser, der er nødvendige for at efterkomme nævnte direktiv, eller idet det under alle omstændigheder ikke har underrettet Kommissionen herom.

Kongeriget Spanien tilpligtes at betale sagsomkostningerne.

Søgsmålsgrunde og væsentligste argumenter

Fristen for gennemførelse af Kommissionens gennemførelsesdirektiv (EU) 2015/2392 i national ret udløb den 3. juli 2016.

____________

1     Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 596/2014 af 16.4.2014 om markedsmisbrug og om ophævelse af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2003/6/EF og Kommissionens direktiv 2003/124/EF, 2003/125/EF og 2004/72/EF (EUT 2014, L 173, s. 1).

2     EUT 2015, L 332, s. 126.