Language of document :

16. oktoobril 2017 esitatud hagi – Euroopa Komisjon versus Hispaania Kuningriik

(kohtuasi C-599/17)

Kohtumenetluse keel: hispaania

Pooled

Hageja: Euroopa Komisjon (esindajad: J. Rius ja T. Scharf)

Kostja: Hispaania Kuningriik

Hageja nõuded

Tuvastada, et kuna Hispaania Kuningriik ei võtnud enne 3. juulit 2016 vastu vajalikke õigus- ja haldusnorme, et järgida komisjoni 17. detsembri 2015. aasta rakendusdirektiivi (EL) 2015/2392, mis käsitleb Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) nr 596/20141 seoses selle määruse tegelikust või võimalikust rikkumisest pädevatele asutustele teatamisega2 , või igal juhul ei ole ta nendest normidest komisjonile teatanud, siis on kõnealune liikmesriik rikkunud kohustusi, mis tulenevad selle direktiivi artikli 13 lõikest 1.

Mõista kohtukulud välja Hispaania Kuningriigilt.

Väited ja peamised argumendid

Komisjoni rakendusdirektiivi (EL) 2015/2392 siseriiklikusse õigusesse ülevõtmise tähtaeg möödus 3. juulil 2016.

____________

1 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 16. aprilli 2014. aasta määrus (EL) nr 596/2014, mis käsitleb turukuritarvitusi (turukuritarvituse määrus) ning millega tunnistatakse kehtetuks Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2003/6/EÜ ja komisjoni direktiivid 2003/124/EÜ, 2003/125/EÜ ja 2004/72/EÜ (ELT 2014, L 173, lk 1).

2 ELT 2015, L 332, lk 126.