Language of document :

Kanne 16.10.2017 – Euroopan komissio v. Espanjan kuningaskunta

(asia C-599/17)

Oikeudenkäyntikieli: espanja

Asianosaiset

Kantaja: Euroopan komissio (asiamiehet: J. Rius ja T. Scharf)

Vastaaja: Espanjan kuningaskunta

Vaatimukset

Unionin tuomioistuimen on todettava, että Espanjan kuningaskunta ei ole noudattanut Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 596/20141 täytäntöönpanemisesta siltä osin kuin on kyse toimivaltaisille viranomaisille mainitun asetuksen tosiasiallisesta tai mahdollisesta rikkomisesta tehtävistä ilmoituksista 17.12.2015 annetun komission täytäntöönpanodirektiivin (EU) 2015/23922 13 artiklan 1 kohdan mukaisia velvoitteitaan, koska se ei ole antanut 3.7.2016 mennessä direktiivin täytäntöönpanon edellyttämiä lakeja, asetuksia ja hallinnollisia määräyksiä tai joka tapauksessa koska se ei ole ilmoittanut niistä komissiolle

Espanjan kuningaskunta on velvoitettava korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

Oikeudelliset perusteet ja pääasialliset perustelut

Määräaika komission täytäntöönpanodirektiivin (EU) 2015/2392 saattamiseksi osaksi kansallista oikeutta päättyi 3.7.2016.

____________

1     Markkinoiden väärinkäytöstä (markkinoiden väärinkäyttöasetus) sekä Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2003/6/EY ja komission direktiivien 2003/124/EY, 2003/125/EY ja 2004/72/EY kumoamisesta 16.4.2014 annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 596/2014 (EUVL 2014, L 173, s. 1).

2     EUVL 2015, L 332, s. 126.