Language of document :

Žaloba podaná 16. októbra 2017 – Európska komisia/Španielske kráľovstvo

(vec C-599/17)

Jazyk konania: španielčina

Účastníci konania

Žalobkyňa: Európska komisia (v zastúpení: J. Rius a T. Scharf, splnomocnení zástupcovia)

Žalovaný: Španielske kráľovstvo

Návrhy žalobkyne

určiť, že Španielske kráľovstvo si tým, že najneskôr 3. júla 2016 neprijalo všetky zákony, iné právne predpisy a správne opatrenia potrebné na dosiahnutie súladu s vykonávacou smernica Komisie (EÚ) 2015/2392 zo 17. decembra 2015 o nariadení Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/20141 , pokiaľ ide o nahlasovanie skutočných alebo možných porušení daného nariadenia príslušným orgánom2 , alebo v každom prípade tým, že o nich neinformovalo Komisiu, nesplnilo povinnosti, ktoré mu vyplývajú z článku 13 prvého odseku tejto smernice.

zaviazať Španielske kráľovstvo na náhradu trov konania.

Žalobné dôvody a hlavné tvrdenia

Lehota na prebratie vykonávacej smernice Komisie (EÚ) 2015/2392 do vnútroštátneho právneho poriadku uplynula 3. júla 2016.

____________

1 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014 zo 16. apríla 2014 o zneužívaní trhu a o zrušení smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/6/ES a smerníc Komisie 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES (Ú. v. EÚ L 173, 2014, s. 1).

2 Ú. v. EÚ L 332, 2015, s. 126.