Language of document :

Talan väckt den 16 oktober 2017 – Europeiska kommissionen mot Konungariket Spanien

(Mål C-599/17)

Rättegångsspråk: spanska

Parter

Sökande: Europeiska kommissionen (ombud: J. Rius och T. Scharf)

Svarande: Konungariket Spanien

Sökandens yrkanden

Sökanden yrkar att domstolen ska

fastställa att Konungariket Spanien har underlåtit att uppfylla sina skyldigheter enligt kommissionens genomförandedirektiv (EU) 2015/2392 av den 17 december 2015 om Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 596/20141 vad gäller rapportering till behöriga myndigheter av faktiska eller potentiella överträdelser av den förordningen,2 genom att inte före den 3 juli 2016 anta de lagar och andra författningar som är nödvändiga för att följa direktivet, eller i vart fall genom att inte omedelbart underrätta kommissionen om sådana åtgärder, och

förplikta Konungariket Spanien att ersätta rättegångskostnaderna.

Grunder och huvudargument

Fristen för införlivande av kommissionens genomförandedirektiv (EU) 2015/2392 med den nationella rättsordningen löpte ut den 3 juli 2016.

____________

1 Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 596/2014 av den 16 april 2014 om marknadsmissbruk (marknadsmissbruksförordning) och om upphävande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/6/EG och kommissionens direktiv 2003/124/EG, 2003/125/EG och 2004/72/EG (EUT L 173, 2014, s. 1).

2 EUT L 332, 2015, s. 126.