Language of document :

Преюдициално запитване от Högsta förvaltningsdomstolen (Швеция), постъпило на 24 октомври 2017 г. — Skatteverket/Memira Holding AB

(Дело C-607/17)

Език на производството: шведски

Запитваща юрисдикция

Högsta förvaltningsdomstolen

Страни в главното производство

Жалбоподател: Skatteverket

Ответник: Memira Holding AB

Преюдициални въпроси

Трябва ли при преценката дали загуба на дъщерно дружество в друга държавна членка е окончателна по смисъла на съдебната практика, произтичаща от решението по дело A, а следователно и дали дружеството майка може да приспадне загубата на основание член 49 ДФЕС, да се вземе предвид фактът, че съгласно правната уредба на държавата членка на дъщерното дружество съществуват ограничения на възможността за дружествата, различни от дружеството, претърпяло загубата, да приспадат загубата?

Ако ограничение като посоченото в първия въпрос трябва да бъде взето предвид, трябва ли да се вземе предвид и дали в конкретния случай действително е налице друго дружество в държавата на дъщерното дружество, което е могло да приспадне загубите, ако такова приспадане бe позволено там?

____________