Language of document :

Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2017. gada 24. oktobrī iesniedza Högsta förvaltningsdomstolen (Zviedrija) – Skatteverket/Holmen AB

(lieta C-608/17)

Tiesvedības valoda – zviedru

Iesniedzējtiesa

Högsta förvaltningsdomstolen

Pamatlietas puses

Prasītājs: Skatteverket

Atbildētāja: Holmen AB

Prejudiciālie jautājumi

Vai tiesības, – kas tostarp izriet no sprieduma lietā Marks & Spencer, – ar kurām mātesuzņēmums vienā dalībvalstī var, pamatojoties uz LESD 49. pantu, atskaitīt galīgos zaudējumus, kas radušies meitasuzņēmumam citā dalībvalstī, ietver priekšnoteikumu, lai meitasuzņēmums piederētu mātesuzņēmumam tieši?

Vai par galīgu var tikt uzskatīta tāda zaudējumu daļa, kuru meitasuzņēmuma valsts tiesību normu dēļ nav bijis iespējams kompensēt ar attiecīgā gada peļņu šajā valstī, bet tā vietā to ir bijis iespējams pārnest, lai, iespējams, varētu atskaitīt nākošajā taksācijas gadā?

Izvērtējot jautājumu par zaudējumu galīgo raksturu, vai ir jāņem vērā fakts, ka meitasuzņēmuma valsts tiesību aktos subjektiem, kuri paši nav radījuši zaudējumus, ir noteikti ierobežojumi attiecībā uz tiesībām atskaitīt šādus zaudējumus?

Gadījumā, ja ir jāņem vērā 3. jautājumā minētais ierobežojums, vai ir jāpievērš uzmanība tam, cik lielā mērā ierobežojuma dēļ faktiski nav bijis iespējams daļu no zaudējumiem kompensēt ar cita subjekta gūto peļņu?

____________