Language of document :

Sag anlagt den 13. oktober 2017 – Europa-Kommissionen mod Republikken Slovenien

(Sag C-594/17)

Processprog: slovensk

Parter

Sagsøger: Europa-Kommissionen (ved L. Flynn, G. von Rintelen og M. Žebre)

Sagsøgt: Republikken Slovenien

Sagsøgerens påstande

Det fastslås, at Republikken Slovenien har tilsidesat sine forpligtelser i henhold til artikel 15, stk. 1, i Rådets direktiv 2011/85/EU af 8. november 2011 om krav til medlemsstaternes budgetmæssige rammer (EUT 2011, L 306, s. 41), idet den ikke har vedtaget de love og administrative bestemmelser, som er nødvendige for at efterkomme dette direktiv senest den 31. december 2013, eller ikke har givet Kommissionen meddelelse herom.

Republikken Slovenien pålægges i medfør af artikel 260, stk. 3, TEUF at betale en tvangsbøde på 7 099,20 EUR pr. dag fra datoen for afsigelse af dommen i nærværende sag.

Republikken Slovenien tilpligtes at betale sagsomkostningerne.

Søgsmålsgrunde og væsentligste argumenter

I henhold til artikel 15, stk. 1, i Rådets direktiv 2011/85/EU af 8. november 2011 om krav til medlemsstaternes budgetmæssige rammer skulle Republikken Slovenien senest den 31. december 2013 have vedtaget og offentliggjort alle de love og administrative bestemmelser, som er nødvendige for at efterkomme dette direktiv. Eftersom Republikken Slovenien ikke inden udløbet af denne frist har givet Kommissionen meddelelse om, at gennemførelsen af det nævnte direktiv har fundet sted, har Kommissionen besluttet at anlægge nærværende sag for Domstolen.

Med dette søgsmål har Kommissionen nedlagt påstand om, at Domstolen skal pålægge Republikken Slovenien at betale en tvangsbøde på 7 099,20 EUR pr. dag. Kommissionen har ved beregningen af dette beløb taget hensyn til overtrædelsens grovhed og varighed samt til bødens afskrækkende karakter i forhold til den pågældende medlemsstats, dvs. Republikken Sloveniens, betalingsevne.

____________