Language of document :

13. oktoobril 2017 esitatud hagi – Euroopa Komisjon versus Sloveenia Vabariik

(kohtuasi C-594/17)

Kohtumenetluse keel: sloveeni

Pooled

Hageja: Euroopa Komisjon (esindajad: L. Flynn, G. von Rintelen ja M. Žebre)

Kostja: Sloveenia Vabariik

Hageja nõuded

Hageja palub Euroopa Kohtul:

tuvastada, et Sloveenia Vabariik on rikkunud nõukogu 8. novembri 2011. aasta direktiivi 2011/85/EL liikmesriikide eelarveraamistiku nõuete kohta (ELT L 306, 23.11.2011, lk 41) artikli 15 lõikest 1 tulenevaid kohustusi, kuna ta ei ole 31. detsembriks 2013 vastu võtnud kõiki direktiivi täitmiseks vajalikke õigus- ja haldusakte või vähemalt ei ole komisjoni neist meetmetest teavitanud;

mõista Sloveenia Vabariigilt ELTL artikli 260 lõike 3 alusel välja sunniraha 7099,20 eurot päevas alates käesolevas asjas kohtuotsuse kuulutamisest;

mõista kohtukulud välja Sloveenia Vabariigilt.

Väited ja peamised argumendid

Nõukogu 8. novembri 2011. aasta direktiivi 2011/85/EL liikmesriikide eelarveraamistiku nõuete kohta artikli 15 lõike 1 alusel pidi Sloveenia Vabariik 31. detsembriks 2013 vastu võtma ja avaldama kõik selle direktiivi täitmiseks vajalikud õigus- ja haldusaktid. Kuna Sloveenia Vabariik ei ole enne nimetatud tähtaja lõppemist teavitanud komisjoni direktiivi kõigi sätete täitmisest, otsustas see institutsioon esitada hagi Euroopa Kohtule.

Hagiavalduses palub komisjon Euroopa Kohtul mõista Sloveenia Vabariigilt välja sunniraha 7099,20 eurot päevas. Selle summa arvutamisel on komisjon arvestanud liidu õiguse rikkumise raskusastet ja kestust, samuti hoiatavat mõju asjaomase liikmesriigi ehk Sloveenia Vabariigi maksevõime seisukohalt.

____________