Language of document :

Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2017. gada 12. oktobrī iesniedza Vestre Landsret (Dānija) – Skatteministeriet/Baby Dan A/S

(lieta C-592/17)

Tiesvedības valoda – dāņu

Iesniedzējtiesa

Vestre Landsret

Pamatlietas puses

Prasītāja: Skatteministeriet

Atbildētāja: Baby Dan A/S

Prejudiciālie jautājumi

Vai vārpstiņas ar raksturīgām aprakstītajām īpašībām ir jāuzskata par bērnu drošības vārtiņu daļu?

Gadījumā, ja uz pirmo jautājumu tiktu atbildēts apstiprinoši, proti, ka vārpstiņas būtu jāuzskata par bērnu drošības vārtiņu daļu, vai tās ir jāklasificē KN pozīcijā 9403 90 10 vai KN pozīcijā 7326 un pozīcijā 4421?

Gadījumā, ja uz pirmo jautājumu tiktu atbildēts noliedzoši, proti, ka vārpstiņas nebūtu jāuzskata par bērnu drošības vārtiņu daļu, vai tās ir jāklasificē KN pozīcijā 7318 15 90 vai KN pozīcijā 7318 19 00?

Ja vārpstiņas ar raksturīgām aprakstītajām īpašībām ir jāklasificē KN pozīcijā 7318 15 90, Tiesai tiek lūgts sniegt prejudiciālu nolēmumu par šādu jautājumu:

Vai Padomes 2009. gada 26. janvāra Regula (EK) Nr. 91/2009 1 , ar ko piemēro galīgo antidempinga maksājumu dažu Ķīnas Tautas Republikas izcelsmes dzelzs vai tērauda savienotājelementu importam, nav spēkā, pamatojoties uz to, ka PTO Apelācijas institūcija uzskata, ka Komisija un Padome ir balstījušās uz procesu, kas Eiropas Savienības ražošanas noteikšanu saistīja ar Savienības ražotāju vēlmi tikt iekļautiem izlasē un tikt pārbaudītiem, līdz ar to radot pašatlases procesu ražošanas nozarē, kas radīja būtisku izmeklēšanas un tās iznākuma izkropļošanas risku?

____________

1 Padomes 2009. gada 26. janvāra Regula (EK) Nr. 91/2009, ar ko piemēro galīgo antidempinga maksājumu dažu Ķīnas Tautas Republikas izcelsmes dzelzs vai tērauda savienotājelementu importam (OV 2009, L 29, 1. lpp.).