Language of document :

Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Vestre Landsret (Dánsko) 12. októbra 2017 – Skatteministeriet/Baby Dan A/S

(vec C-592/17)

Jazyk konania: dánčina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Vestre Landsret

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Žalobca: Skatteministeriet

Žalovaná: Baby Dan A/S

Prejudiciálne otázky

Majú sa príchytky so špecifickými opísanými vlastnosťami považovať za súčasť bezpečnostnej zábrany na ochranu detí?

–    Ak je odpoveď na prvú otázku kladná, takže príchytky sa považujú za súčasť bezpečnostnej zábrany na ochranu detí, majú sa príchytky zaradiť pod položku KN 9403 90 10 alebo položku KN 7326 a 4421?

–    Ak je odpoveď na prvú otázku záporná, takže príchytky sa nepovažujú za súčasť bezpečnostnej zábrany na ochranu detí, majú sa príchytky zaradiť pod položku KN 7318 15 90 alebo položku KN 7318 19 00?

Ak sa príchytky so špecifickými opísanými vlastnosťami majú zaradiť pod položku KN 7318 15 90, Súdnemu dvoru EÚ sa kladie táto prejudiciálna otázka:

–    Je nariadenie Rady (ES) č. 91/2009 z 26. januára 20091 , ktorým sa ukladá konečné antidumpingové clo na dovoz určitých spojovacích materiálov zo železa alebo ocele s pôvodom v Čínskej ľudovej republike, neplatné v dôsledku toho, že Komisia a Rada – podľa odvolacieho orgánu WTO – vychádzali z procesu, v ktorom bola definícia výrobného odvetvia EÚ spojená s ochotou výrobcov byť súčasťou preverovanej vzorky, z čoho vyplynul proces autoselekcie v rámci výrobného odvetvia, ktorý so sebou prináša značné riziko skreslenia vyšetrovania a výsledku?“

____________

1 Nariadenie Rady (ES) č. 91/2009 z 26. januára 2009, ktorým sa ukladá konečné antidumpingové clo na dovoz určitých spojovacích materiálov zo železa alebo ocele s pôvodom v Čínskej ľudovej republike (Ú. v. EÚ L 29, 2009, s. 1).