Language of document :

Beroep ingesteld op 16 oktober 2017 – Europese Commissie / Koninkrijk Spanje

(Zaak C-599/17)

Procestaal: Spaans

Partijen

Verzoekende partij: Europese Commissie (vertegenwoordigers: J. Rius en T. Scharf, gemachtigden)

Verwerende partij: Koninkrijk Spanje

Conclusies

Vaststellen dat het Koninkrijk Spanje, door niet vóór 3 juli 2016 de wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen te hebben vastgesteld die nodig zijn om te voldoen aan uitvoeringsrichtlijn (EU) 2015/2392 van de Commissie van 17 december 2015 bij verordening (EU) nr. 596/2014 van het Europees Parlement en de Raad1 met betrekking tot de melding van daadwerkelijke of potentiële inbreuken op deze verordening aan de bevoegde autoriteiten2 , of althans door deze bepalingen niet aan de Commissie te hebben meegedeeld, de krachtens artikel 13, eerste alinea, van genoemde richtlijn op hem rustende verplichtingen niet is nagekomen;

het Koninkrijk Spanje verwijzen in de kosten.

Middelen en voornaamste argumenten

De termijn voor omzetting van uitvoeringsrichtlijn (EU) 2015/2392 van de Commissie in nationaal recht is op 3 juli 2016 verstreken.

____________

1 Verordening (EU) nr. 596/2014 van het Europees Parlement en de Raad van 16 april 2014 betreffende machtsmisbruik (Verordening marktmisbruik) en houdende intrekking van richtlijn 2003/6/EG van het Europees Parlement en de Raad en richtlijnen 2003/124, 2003/125/EG en 2004/72/EG van de Commissie (PB 2014, L 173, blz. 1).

2 PB 2015, L 332, blz. 126.