Language of document :

Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Työtuomioistuin (Finland) den 24. oktober 2017 – Terveys- ja sosiaalialan neuvottelujärjestö (TSN) ry mod Hyvinvointialan liitto ry

(Sag C-609/17)

Processprog: finsk

Den forelæggende ret

Työtuomioistuin

Parter i hovedsagen

Sagsøger: Terveys- ja sosiaalialan neuvottelujärjestö (TSN) ry

Sagsøgt: Hyvinvointialan liitto ry

Procesdeltager: Fimlab Laboratoriot Oy

Præjudicielle spørgsmål

Er artikel 7, stk. 1, i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2003/88/EF 1 af 4. november 2003 om visse aspekter i forbindelse med tilrettelæggelse af arbejdstiden til hinder for en national bestemmelse i en overenskomst eller en fortolkning af denne, hvorefter en arbejdstager, som ved begyndelsen af sin årlige ferie eller en del af denne er uarbejdsdygtig, trods ansøgning herom ikke har krav på at få overført en ferie, som falder inden for den pågældende periode, og som han ifølge overenskomsten er berettiget til, når den manglende overførsel af den overenskomstmæssige ferie ikke reducerer arbejdstagerens ret til fire ugers årlig ferie?

Har artikel 31, stk. 2, i Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder retsvirkning i et ansættelsesforhold mellem private retssubjekter, dvs. direkte horisontal retsvirkning?

Beskytter artikel 31, stk. 2, i Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder den optjente ferie, såfremt feriens varighed overstiger den i arbejdstidsdirektivets artikel 7, stk. 1, fastsatte årlige ferie på mindst fire uger, og er denne bestemmelse i chartret om grundlæggende rettigheder til hinder for en national bestemmelse i en overenskomst eller en fortolkning af denne, hvorefter en arbejdstager, som er uarbejdsdygtig ved begyndelsen af sin årlige ferie eller en del af denne, uanset ansøgning herom ikke har krav på at få overført en ferie, som falder inden for den pågældende periode, og som han ifølge overenskomsten er berettiget til, når den manglende overførsel af den overenskomstmæssige ferie ikke reducerer arbejdstagerens ret til fire ugers årlig ferie?

____________

1 EFT L 299, s. 9.