Language of document :

Иск, предявен на 20 октомври 2017 г. — Европейска комисия/Словашка република

(Дело C-605/17)

Език на производството: словашки

Страни

Ищец: Европейска комисия (представители: J. Javorský, L. Nicolae и G. von Rintelen)

Ответник: Словашка република

Искания на ищеца

да се установи, че като не е приела до 1 януари 2016 г. всички законови, подзаконови и административни разпоредби, необходими за съобразяване с Директива 2014/61/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 15 май 2014 година относно мерките за намаляване на разходите за разгръщане на високоскоростни електронни съобщителни мрежи1 , или във всички случаи като не е уведомила Комисията за тези разпоредби, Словашка република не е изпълнила задълженията си по член 13 от посочената директива,

на основание член 260, параграф 3 ДФЕС да се наложи на Словашката република периодична имуществена санкция в размер на 10 036,80 EUR на ден, считано от датата на постановяването на решение по настоящото дело за неизпълнение на задължението за съобщаване на мерките за транспониране на Директива 2014/61/ЕС,

да се осъди Европейска комисия да заплати съдебните разноски.

Основания и основни доводи

Срокът за приемане на мерки за транспониране на директивата е изтекъл на 1 януари 2016 г.

По силата на член 13 от Директива 2014/61/ЕС до 1 януари 2016 г. държавите членки са длъжни да приемат необходимите национални мерки за транспониране на директивата. Тъй като Словашката република не е уведомила Комисията за пълното транспониране на Директива 2014/61/ЕС, тази институция решава да предяви иск срещу нея пред Съда.

В исковата си молба Комисията моли да се наложи на Словашката република периодична имуществена санкция в размер на 10 036,80 EUR на ден. Размерът на тази периодична имуществена санкция е изчислен с оглед на тежестта и продължителността на нарушението, както и на възпиращото действие на санкцията в зависимост от платежоспособността на тази държава членка.

____________

1 ОВ L 155, 23.5.2014 г., стр. 1.