Language of document :

Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Tribunal da Concorrência, Regulação e Supervisão (Portugalsko) dne 13. října 2016 – Meo - Serviços de Comunicações e Multimédia S.A. v. Autoridade da Concorrência

(Věc C-525/16)

Jednací jazyk: portugalština

Předkládající soud

Tribunal da Concorrência, Regulação e Supervisão

Účastníci původního řízení

Žalobkyně: Meo - Serviços de Comunicações e Multimédia S.A.

Žalovaný: Autoridade da Concorrência

Další účastnice řízení: GDA - Cooperativa de Gestão dos Direitos dos Artistas Intérpretes ou Executantes, CRL

Předběžné otázky

(i)    Pokud jsou v sankčním řízení přímo či nepřímo prokázány skutečnosti týkající se účinků případné diskriminační cenové praktiky, kterou uplatňuje podnik v dominantním postavení vůči jednomu z maloobchodních podniků, který má za to, že byl v porovnání s ostatními soutěžiteli poškozen, musí být kvalifikace tohoto jednání jako znevýhodnění v hospodářské soutěži ve smyslu čl. 102 písm. c) SFEU založena na dodatečném posouzení závažnosti, relevance nebo významu těchto účinků z hlediska soutěžního postavení dotčeného podniku nebo jeho konkurenceschopnosti, zejména v souvislosti se schopností vyrovnat rozdílné náklady vynaložené v rámci služby na velkoobchodním trhu?

(ii)    Pokud je v sankčním řízení přímo či nepřímo prokázáno, že diskriminační cenová praktika, kterou uplatňuje podnik v dominantním postavení, má velmi omezený dopad na náklady, jež vynaložil dotčený maloobchodní podnik, jakož i na příjmy a výnosy, jichž tento podnik dosáhl, je konformní výklad čl. 102 písm. c) SFEU a judikatury obsažené v rozsudcích British Airways1 a Clearstream2 slučitelný se závěrem, že neexistují žádné nepřímé důkazy zneužití dominantního postavení a zakázaných praktik?

(iii)    Nebo taková okolnost naopak nepostačuje k vyloučení možnosti považovat dotčené jednání pro účely čl. 102 písm. c) SFEU za zneužití dominantního postavení a za zakázanou praktiku a je relevantní pouze v okamžiku, kdy má být určena odpovědnost podniku, který se tohoto jednání dopustil, nebo sankce, která mu má být uložena?

(iv)    Musí být výraz „čímž jsou někteří partneři znevýhodňováni v hospodářské soutěži“, který je uveden v čl. 102 písm. c) [druhém pododstavci] SFEU, vykládán v tom smyslu, že vyjadřuje požadavek, aby výhoda plynoucí z diskriminace odpovídala určitému minimálnímu procentnímu podílu nákladové struktury dotčeného podniku?

(v)    Musí být výraz „čímž jsou někteří partneři znevýhodňováni v hospodářské soutěži“, který je uveden v čl. 102 písm. c) [druhém pododstavci] SFEU, vykládán v tom smyslu, že vyjadřuje požadavek, aby výhoda plynoucí z diskriminace odpovídala minimálnímu rozdílu mezi průměrnými náklady, jež vynaložily soutěžící podniky v rámci dotčené služby na velkoobchodním trhu?

(vi)    Může být výraz „čímž jsou někteří partneři znevýhodňováni v hospodářské soutěži“, který je uveden v čl. 102 písm. c) [druhém pododstavci] SFEU, vykládán v tom smyslu, že vyjadřuje požadavek, aby výhoda plynoucí z diskriminace odpovídala hodnotám, které jsou vyšší než rozdíly uvedené v […] tabulkách 5, 6 a 7, má-li být sporné jednání považováno za zakázanou praktiku?

(vii)    Bude-li odpověď na některou z otázek (iv) až (vi) kladná, jakým způsobem má být stanoven uvedený minimální práh relevance znevýhodnění v souvislosti s nákladovou strukturou nebo s průměrnými náklady, jež vynaložily soutěžící podniky v rámci dotčené služby na maloobchodním trhu?

(viii)    Bude-li tento minimální práh stanoven, umožňuje nedosažení tohoto prahu v jednotlivých jednoletých obdobích vyvrátit domněnku vyplývající z rozsudku Clearstream, podle níž je třeba mít za to, že „použití, vůči obchodnímu partnerovi, rozdílných cen za rovnocenné služby, a to nepřetržitě v průběhu pěti let a podnikem majícím faktický monopol na předcházejícím trhu, [nemůže] nezpůsobit soutěžní znevýhodnění téhož partnera“3 ?

____________

1     C-95/04 P, EU:C:2007:166.

2     T-301/04, EU:T:2009:317.

3     Body 194 a 195 citovaného rozsudku.