Language of document :

Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Tribunal da Concorrência, Regulação e Supervisão (Portugali) on esittänyt 13.10.2016 – MEO – Serviços de Comunicações e Multimédia S.A. v. Autoridade da Concorrência

(Asia C-525/16)

Oikeudenkäyntikieli: portugali

Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin

Tribunal da Concorrência, Regulação e Supervisão

Pääasian asianosaiset

Kantaja: MEO – Serviços de Comunicações e Multimédia S.A.

Vastaaja: Autoridade da Concorrência

Ennakkoratkaisukysymykset

i)    Jos seuraamusmenettelyssä osoitetaan todistein tai aihetodistein tosiseikkoja, jotka liittyvät määräävässä asemassa olevan yrityksen mahdolliseen syrjivään hinnoittelukäytäntöön, joka kohdistuu yhteen vähittäispalveluja tarjoavaan yritykseen ja aiheuttaa tälle haittaa kilpailijoihinsa nähden, edellyttääkö tällaisen menettelyn pitäminen SEUT 102 artiklan c alakohdassa tarkoitettuna ”epäedulliseen kilpailuasemaan asettamisena” kyseisen yrityksen kilpailuasemaan ja/tai kilpailukykyyn kohdistuvien vaikutusten vakavuuden, olennaisuuden tai laajuuden arviointia siten, että huomioon otetaan erityisesti yrityksen kyky kompensoida tukkupalveluiden alalla aiheutuneiden kustannusten välinen ero?

ii)    Jos seuraamusmenettelyssä osoitetaan todistein tai aihetodistein, että määräävässä asemassa olevan yrityksen harjoittaman syrjivän hinnoittelukäytännön vaikutukset vähittäispalveluja tarjoavan yrityksen kustannuksiin, tuloihin ja toiminnan kannattavuuteen ovat vähäiset, onko SEUT 102 artiklan c alakohdan sekä tuomion British Airways1 ja tuomion Clearstream2 unionin oikeuden mukaisen tulkinnan kanssa sopusoinnussa toteamus, ettei asiassa ole viitteitä määräävän aseman väärinkäytöstä tai kielletyistä käytännöistä?

iii)    Vai onko päinvastoin katsottava, ettei tämän perusteella voida sulkea pois sitä, että menettelyä on pidettävä SEUT 102 artiklan c alakohdassa tarkoitettuna määräävän aseman väärinkäyttönä ja kiellettynä käytäntönä, jolloin vaikutusten vähäisyydellä on merkitystä ainoastaan kilpailusääntöjä rikkoneen yrityksen vastuun ja sille määrättävien seuraamusten kannalta?

iv)    Onko SEUT 102 artiklan c alakohdan ilmaisua ”epäedulliseen kilpailuasemaan asettavalla tavalla” tulkittava siten, että siinä edellytetään syrjinnästä aiheutuvan edun vastaavan tiettyä prosentuaalista vähimmäisosuutta kyseisen yrityksen kustannusrakenteesta?

v)    Onko SEUT 102 artiklan c alakohdan ilmaisua ”epäedulliseen kilpailuasemaan asettavalla tavalla” tulkittava siten, että siinä edellytetään syrjinnästä aiheutuvan edun vastaavan tiettyä vähimmäiseroa kilpailevien yritysten keskimääräisissä kustannuksissa tarkasteltavien tukkupalvelujen alalla?

iv)    Voidaanko SEUT 102 artiklan c alakohdan ilmausta ”epäedulliseen kilpailuasemaan asettavalla tavalla” tulkita siten, että siinä edellytetään syrjinnästä aiheutuvan edun olevan tarkasteltavien markkinoiden ja palvelujen alalla – – taulukoissa 5, 6 ja 7 esitettyjä eroja suurempi, jotta menettelyä voidaan pitää kiellettynä käytäntönä?

vii)    Jos johonkin kysymyksistä iv–vi vastataan myöntävästi, miten olisi määritettävä tällaisen haitan olennaisuuden vähimmäisraja suhteessa kustannusrakenteeseen tai kilpailevien yritysten keskimääräisiin kustannuksiin tarkasteltavien tukkupalvelujen alalla?

viii)    Kun tällainen vähimmäisraja on määritelty mutta siihen ei ylletä joka vuosi, onko tuomiossa Clearstream esitettyä oletusta, jonka mukaan ”vastaavista palveluista maksettujen erilaisten hintojen soveltaminen kauppakumppaniin keskeytyksettä viiden vuoden ajan sellaisen yrityksen taholta, jolla on tosiasiallinen monopoli tuotantoketjun aikaisemman vaiheen markkinoilla, ei ole voinut olla aiheuttamatta kilpailuhaittaa tälle samalle kumppanille”, jätettävä noudattamatta?3

____________

1 C-95/04 P, EU:C:2007:166

2 T-301/04, EU:T:2009:317

3 194 ja 195 kohta.