Language of document :

2016 m. spalio 13 d. Tribunal da Concorrência, Regulação e Supervisão (Portugalija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Meo – Serviços de Comunicações e Multimédia S.A. / Autoridade da Concorrência

(Byla C-525/16)

Proceso kalba: portugalų

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Tribunal da Concorrência, Regulação e Supervisão

Šalys pagrindinėje byloje

Ieškovė: Meo – Serviços de Comunicações e Multimédia S.A.

Atsakovė: Autoridade da Concorrência

Kita šalis: GDA - Cooperativa de Gestão dos Direitos dos Artistas Intérpretes ou Executantes, CRL

Prejudiciniai klausimai

(i)    Jeigu per pažeidimo nagrinėjimo procedūrą įrodomos faktinės aplinkybės, susijusios su įmonės, užimančios dominuojančią padėtį, palyginti su viena iš įmonių mažmenininkių, galimai taikomų diskriminacinių tarifų, kurie pastarajai daro žalą jos konkurentų atžvilgiu, poveikiu arba nustatomi tokių veiksmų požymiai, ar tam, kad dėl tokių veiksmų būtų galima pripažinti patekimą į konkurencijos atžvilgiu nepalankią padėtį, kaip tai suprantama pagal SESV 102 straipsnio c punktą, būtina įvertinti šio poveikio įmonės, kuri jį patyrė, konkurencinei padėčiai ir (arba) pajėgumui sunkumą, svarbą ir apimtį, ypač atsižvelgiant į jos pajėgumą padengti didmeninės paslaugos srityje patirtų sąnaudų skirtumą?

(ii)    Jeigu per pažeidimo nagrinėjimo procedūrą įrodoma, kad dominuojančią padėtį užimančios įmonės taikomi diskriminaciniai tarifai daro mažareikšmį poveikį įmonės mažmenininkės, kuri jį patyrė, patirtoms sąnaudoms, gautoms pajamoms ir gautam pelnui, arba nustatomi tokio poveikio požymiai, ar vertinimas, kad nėra piktnaudžiavimo dominuojančia padėtimi ir draudžiamų veiksmų požymių, atitinka SESV 102 straipsnio c punktą ir Sprendimuose British Airways1 ir Clearstream2 įtvirtintą praktiką?

(iii)     Arba, atvirkščiai, ar tokios aplinkybės nepakanka, kad būtų išvengta veiksmų kvalifikavimo kaip piktnaudžiavimo dominuojančia padėtimi ir draudžiamų veiksmų pagal SESV 102 straipsnio c punktą, ir ji svarbi tik tuo momentu, kai nustatoma pažeidimą padariusios įmonės atsakomybė arba jai skirtina sankcija?

(iv)    Ar SESV 102 straipsnio c punkte vartojamas žodžių junginys „dėl ko jie patenka į konkurencijos atžvilgiu nepalankią padėtį“ turi būti aiškinamas kaip reiškiantis reikalavimą, kad dėl diskriminacijos įgytą pranašumą savo ruožtu turi sudaryti tam tikras minimalus paveiktos įmonės sąnaudų struktūros procentinis dydis?

(v)    Ar SESV 102 straipsnio c punkte vartojamas žodžių junginys „dėl ko jie patenka į konkurencijos atžvilgiu nepalankią padėtį“ turi būti aiškinamas kaip reiškiantis reikalavimą, kad dėl diskriminacijos įgytą pranašumą savo ruožtu turi sudaryti tam tikras minimalus nagrinėjamos didmeninės paslaugos srityje konkuruojančių įmonių patirtų vidutinių sąnaudų skirtumas?

(vi)    Ar SESV 102 straipsnio c punkte vartojamas žodžių junginys „patenka į konkurencijos atžvilgiu nepalankią padėtį“ gali būti aiškinamas kaip reiškiantis reikalavimą, kad dėl diskriminacijos įgytą pranašumą nagrinėjamoje rinkoje ir nagrinėjamos paslaugos srityje turi sudaryti vertės, didesnės nei <…> nurodytos lentelėse Nr. 5, Nr. 6 ir Nr. 7, tam, kad veiksmus būtų galima kvalifikuoti kaip draudžiamus?

(vii)    Jeigu į kurį nors iš iv–vi punktuose pateiktų klausimų būtų atsakyta teigiamai, kaip turi būti nustatoma ta minimali nepalankios padėties svarbos riba, susijusi su sąnaudų struktūra arba vidutinėmis sąnaudomis, konkuruojančių įmonių patirtomis teikiant nagrinėjamą mažmeninę paslaugą?

(viii)    Jei tokia minimali riba nustatoma, ar tai, kad ji nepasiekiama kiekvienais metais leidžia paneigti Sprendime Clearstream nurodytą prielaidą, kad „dėl to, kad faktiškai turinti monopolį aukštesnės pakopos rinkoje įmonė nepertraukiamai penkerius metus taikė komerciniam partneriui už lygiavertes paslaugas kitokias kainas, šis partneris atsidūrė nepalankioje konkurencinėje padėtyje3 ?

____________

1  –    C-95/04 P, EU:C:2007:166.

2  –    T-301/04, EU:T:2009:317.

3  –    194 ir 195 punktai.