Language of document :

Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2016. gada 13. oktobrī iesniedza Tribunal da Concorrência, Regulação e Supervisão (Portugāle) – Meo – Serviços de Comunicações e Multimédia S.A./Autoridade da Concorrência

(lieta C-525/16)

Tiesvedības valoda – portugāļu

Iesniedzējtiesa

Tribunal da Concorrência, Regulação e Supervisão

Pamatlietas puses

Prasītāja: Meo – Serviços de Comunicações e Multimédia S.A.

Atbildētāja: Autoridade da Concorrência

Trešā persona: GDA – Cooperativa de Gestão dos Direitos dos Artistas Intérpretes ou Executantes, CRL

Prejudiciālie jautājumi

(i)    Vai - gadījumā, ja pārkāpuma procedūrā ir pierādījumi vai pazīmes, kas liecina par faktiem saistībā ar iespējamām tādas diskriminējošas tarifu prakses sekām, ko kāds dominējošā stāvoklī esošs uzņēmums īsteno pret kādu no mazumtirdzniecības uzņēmumiem, kurš tiek nostādīts neizdevīgākā stāvoklī salīdzinājumā ar saviem konkurentiem, vai šīs rīcības kvalificēšana par neizdevīgus konkurences apstākļus radošu LESD 102. panta [otrās daļas] c) punkta izpratnē ir atkarīga no papildu vērtējuma par šo seku smagumu, zīmīgumu jeb apmēru uz attiecīgā uzņēmuma konkurences stāvokli vai konkurētspēju, it īpaši saistībā ar tā spēju segt ar vairumtirdzniecības pakalpojumu saistīto izmaksu starpību?

(ii)    Vai ar LESD 102. panta [otrās daļas] c) punkta pareizu interpretāciju un spriedumos British Airways 1 un Clearstream 2 rodamo judikatūru ir saderīgs vērtējums, ka - gadījumā, ja pārkāpuma procedūrā ir pierādījumi vai pazīmes, kas liecina, ka dominējošā stāvoklī esošā uzņēmuma īstenotās diskriminējošās tarifu prakses ietekme uz attiecīgā mazumtirdzniecības uzņēmuma veiktajām izmaksām, gūtajiem ieņēmumiem un sasniegto rentabilitāti ir ļoti nenozīmīga, - nav pazīmju, kas liecina par dominējoša stāvokļa ļaunprātīgas izmantošanu un aizliegtu praksi?

(iii)    Vai turpretim šis apstāklis nav pietiekams, lai liegtu attiecīgo rīcību uzskatīt par dominējoša stāvokļa ļaunprātīgu izmantošanu un aizliegtu praksi LESD 102. panta [otrās daļās] c) punkta izpratnē, un tam ir nozīme tikai, nosakot pārkāpumu izdarījušā uzņēmuma atbildību un sodu?

(iv)    Vai LESD 102. panta [otrās daļas] c) punktā iekļautais formulējums “radot tiem neizdevīgus konkurences apstākļus” ir jāinterpretē tādējādi, ka no diskriminācijas izrietošajai priekšrocībai savukārt ir jāatbilst kādam minimālam attiecīgā uzņēmuma izmaksu struktūras apmēram?

(v)    Vai LESD 102. panta [otrās daļas] c) punktā iekļautais formulējums “radot tiem neizdevīgus konkurences apstākļus” ir jāinterpretē tādējādi, ka no diskriminācijas izrietošajai priekšrocībai savukārt ir jāatbilst kādai minimālai starpībai starp attiecīgajā vairumtirdzniecības pakalpojumā konkurējošo uzņēmumu vidējām izmaksām?

(vi)    Vai LESD 102. panta [otrās daļas] c) punktā iekļautais formulējums “radot tiem neizdevīgus konkurences apstākļus” var tikt interpretēts tādējādi, ka, lai strīdīgo rīcību atzītu par aizliegtu praksi, no diskriminācijas izrietošajai priekšrocībai attiecīgajā tirgū un pakalpojuma jomā ir jāatbilst lielumiem, kas augstāki par 5., 6. un 7. tabulā norādītajām starpībām?

(vii)    Kā – gadījumā, ja uz kādu no (iv) līdz (vi) jautājumam tiek atbildēts apstiprinoši, - būtu nosakāma šī minimālā robežvērtība, kādā neizdevīgie apstākļi ietekmē attiecīgā mazumtirdzniecības pakalpojuma sniegšanā konkurējošo uzņēmumu izmaksu struktūru vai vidējās izmaksās?

(viii)    Vai tas, ka šī minimālā robežvērtība – jā tā ir nosakāma – netiek ievērota kādā gadā, ļauj atspēkot no sprieduma Clearstream izrietošo prezumpciju, ka ir jāuzskata, ka “uzņēmums, kuram ir faktisks monopols augšupējā tirgū, nepārtraukti piecu gadu periodā par līdzvērtīgiem pakalpojumiem piemēro darījuma partnerim atšķirīgas cenas, nevar šim darījuma partnerim neradīt konkurencei nelabvēlīgu stāvokli”3 ?

____________

1     C-95/04 P, EU:C:2007:166.

2     T-301/04, EU:T:2009:317.

3     Minētā sprieduma 194.  punkts.