Language of document :

Преюдициално запитване, отправено от Hoge Raad der Nederlanden (Нидерландия) на 23 декември 2013 г. — Diageo Brands BV/Симирамида-04 ЕООД

(Дело C-681/13)

Език на производството: нидерландски

Запитваща юрисдикция

Hoge Raad der Nederlanden

Страни в главното производство

Жалбоподател: Diageo Brands BV

Ответник: Симирамида-04 ЕООД

Преюдициални въпроси

Следва ли член 34, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 44/20011 да се тълкува в смисъл, че това основание за отказ за признаване на съдебно решение обхваща и случай, в който решението на съда на държавата членка по постановяване на съдебното решение явно противоречи на правото на Съюза и това обстоятелство е известно на този съд?

(a)    Следва ли член 34, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 44/2001 да се тълкува в смисъл, че успешното позоваване на това основание за отказ за признаване на съдебно решение се препятства от обстоятелството, че позоваващата се на това основание за отказ страна не е използвала всички средства за защита, налични в държавата членка, в която е постановено съдебното решение?

(б)    При положителен отговор на въпрос 2, a) би ли било необходимо да се промени този отговор, ако използването на средствата за защита в държавата, в която е постановено съдебното решение, би било безсмислено, тъй като трябва да се приеме, че вследствие на това не би могло да се стигне до постановяване на различно съдебно решение?

Следва ли член 14, параграф 1 от Директива 2004/48/EО2 да се тълкува в смисъл, че тази разпоредба обхваща и съдебните разноски, направени от страните във връзка с правен спор в дадена държава членка относно иск за изплащане на обезщетение за вреди, при положение че този иск и правната защита срещу него засягат претендираното ангажиране на отговорността на ответника вследствие на предприемането в друга държава членка на действия по закрила на правото върху неговата марка — изземване на определени стоки и определени изявления на ответника — като във връзка с това се поставя и въпросът за признаването на решението на съда на последната държава членка в първата посочена държава членка?

____________

1 Регламент (ЕО) № 44/2001 на Съвета от 22 декември 2000 година относно компетентността, признаването и изпълнението на съдебни решения по граждански и търговски дела (ОВ L 12, стр. 1; Специално издание на български език, 2007 г., глава 19, том 3, стр. 74).

2 Директива 2004/48/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 29 април 2004 година относно упражняването на права върху интелектуалната собственост (ОВ L 157, стр. 45; Специално издание на български език, 2007 г., глава 17, том 2, стр. 56).