Language of document :

Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Hoge Raad der Nederlanden (Nizozemsko) dne 23. prosince 2013 – Diageo Brands BV v. Simiramida-04 EOOD

(Věc C-681/13)

Jednací jazyk: nizozemština

Předkládající soud

Hoge Raad der Nederlanden

Účastnice původního řízení

Žalobkyně: Diageo Brands BV

Žalovaná: Simiramida-04 EOOD

Předběžné otázky

Musí být čl. 34 odst. 1 nařízení (ES) č. 44/20011 vykládán v tom smyslu, že tento důvod neuznání zahrnuje i případ, že rozhodnutí soudu členského státu původu je zjevně v rozporu s unijním právem a tento soud o tom věděl?

a)    Musí být čl. 34 odst. 1 nařízení (ES) č. 44/2001 vykládán v tom smyslu, že úspěšnému dovolávání se tohoto důvodu neuznání stojí v cestě skutečnost, že účastník řízení, který se odvolává na tento důvod neuznání, opomenul podat v členském státě vydání rozhodnutí opravné prostředky, které tam jsou k dispozici?

b)    V případě kladné odpovědi na otázku 2 (a): Mění se situace, pokud podání opravného prostředku v členském státě vydání rozhodnutí bylo bezúčelné, neboť je nutno mít za to, že by nevedlo k jinému rozhodnutí?

3)    Musí být článek 14 směrnice 2004/48/ES2 vykládán v tom smyslu, že toto ustanovení zahrnuje i náklady účastníků řízení, které jim vzniknou ve sporu v členském státě z důvodu návrhu na náhradu škody, pokud se návrh a obrana týkají uplatňované odpovědnosti žalovaného účastníka řízení z důvodu zabavení [nákladu] a vyjádření, která učinil tento účastník řízení za účelem prosazení svých práv vyplývajících z ochranné známky v jiném členském státě, a vyvstává v této souvislosti otázka uznání rozhodnutí soudu naposledy uvedeného členského státu v prvně jmenovaném členském státě?

____________

1     Nařízení Rady (ES) č. 44/2001 ze dne 22. prosince 2000 o příslušnosti a uznávání a výkonu soudních rozhodnutí v občanských a obchodních věcech (Úř. věst. L 12, s. 1; Zvl. vyd. 19/04 s. 42).

2     Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/48/ES ze dne 29. dubna 2004 o dodržování práv duševního vlastnictví (Úř. věst. L 157, s. 45; Zvl. vyd. 17/02 s. 32).