Language of document :

Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2013. gada 23. decembrī iesniedza Hoge Raad der Nederlanden (Nīderlande) – Diageo Brands BV/Simiramida-04 EOOD

(lieta C-681/13)

Tiesvedības valoda – holandiešu

Iesniedzējtiesa

Hoge Raad der Nederlanden

Pamatlietas puses

Prasītāja: Diageo Brands BV

Atbildētāja: Simiramida-04 EOOD

Prejudiciālie jautājumi

Vai Regulas (EK) Nr. 44/2001 1 34. panta ievads un 1. punkts ir jāinterpretē tādējādi, ka šis atteikuma pamats attiecas arī uz gadījumu, kad izcelsmes dalībvalsts tiesas nolēmums ir acīmredzamā pretrunā Savienības tiesībām un šī tiesa to ir atzinusi?

a) Vai Regulas (EK) Nr. 44/2001 34. panta ievads un 1. punkts ir jāinterpretē tādējādi, ka tas, ka puse nav izmantojusi nolēmuma izcelsmes valstī pieejamos tiesību aizsardzības līdzekļus, liedz tai derīgi atsaukties uz šo atteikuma pamatu?

b) Ja atbilde uz 2 (a) jautājumu ir apstiprinoša, vai tā būtu citāda, ja tiesību aizsardzības līdzekļu izmantošana nolēmuma izcelsmes valstī bija bezjēdzīga, jo jāpieņem, ka tā nebūtu novedusi pie cita nolēmuma?

Vai Regulas 2004/48/EK 2 14. pants ir jāinterpretē tādējādi, ka šī norma attiecas arī uz pušu izdevumiem dalībvalstī sakarā ar prasību par kaitējuma atlīdzību, ja prasība un aizstāvība attiecas uz apgalvoto atbildētājas atbildību sakarā ar tās uzlikto arestu un paziņojumiem, kurus tā veica savu preču zīmes tiesību īstenošanai citā dalībvalstī, un šajā ziņā rodas jautājums par pēdējās minētās dalībvalsts tiesas sprieduma atzīšanu pirmajā minētajā dalībvalstī?

____________

1     Padomes 2000. gada 22. decembra Regula (EK) Nr. 44/2001 par jurisdikciju un spriedumu atzīšanu un izpildi civillietās un komerclietās (OV L 12, 1. lpp.).

2     Eiropas Parlamenta un Padomes 2004. gada 29. aprīļa Direktīva 2004/48/EK par intelektuālā īpašuma tiesību piemērošanu (OV L 157, 45. lpp.).