Language of document : ECLI:EU:C:2015:471

C‑681/13. sz. ügy

Diageo Brands BV

kontra

Simiramida‑04 EOOD

(a Hoge Raad der Nederlanden [Hollandia] által benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem)

„Előzetes döntéshozatal iránti kérelem – Polgári ügyekben folytatott igazságügyi együttműködés – 44/2001/EK rendelet – A határozatok elismerése és végrehajtása – Kizáró okok – A megkeresett állam közrendjébe ütközés – Egy másik tagállami bíróságtól származó, az uniós védjegyjoggal ellentétes határozat – 2004/48/EK irányelv – A szellemi tulajdonjogok érvényesítése – Költségek”

Összefoglaló – A Bíróság ítélete (első tanács), 2015. július 16.

1.        Bírósági eljárás – Szóbeli szakasz – Újbóli megnyitás – Feltételek

(EUMSZ 252. cikk, második bekezdés; a Bíróság alapokmánya, 23. cikk; a Bíróság eljárási szabályzata, 83. cikk)

2.        Polgári ügyekben folytatott igazságügyi együttműködés – Joghatóság és a határozatok elismerése a polgári és kereskedelmi ügyekben – 44/2001 rendelet – A határozatok elismerése és végrehajtása – Kizáró okok – A megkeresett állam közrendjébe ütközés – Feltételek – A megkeresett bíróság általi értékelés – Korlátok – A Bíróság által végzett felülvizsgálat

(44/2001 tanácsi rendelet, 34. cikk, 1. pont és 36. cikk)

3.        Polgári ügyekben folytatott igazságügyi együttműködés – Joghatóság és a határozatok elismerése a polgári és kereskedelmi ügyekben – 44/2001 rendelet – A határozatok elismerése és végrehajtása – Kizáró okok – A megkeresett állam közrendjébe ütközés – Feltételek – Hiány

(44/2001 tanácsi rendelet, 34. cikk, 1. pont; 89/104 tanácsi irányelv, 5. cikk, (3) bekezdés)

4.        Jogszabályok közelítése – A szellemi tulajdonjogok érvényesítése – 2004/48 irányelv – Hatály – Az elrendelt majd megszüntetett lefoglalással okozott kár megtérítése iránti kereset – Bennfoglaltság

(2004/48 európai parlamenti és tanácsi rendelet)

5.        Jogszabályok közelítése – A szellemi tulajdonjogok érvényesítése – 2004/48 irányelv – Költségek – Fogalom – A más tagállamban hozott határozat elismerését magában foglaló eljárásban felmerült költségek – Bennfoglaltság

(2004/48 európai parlamenti és tanácsi rendelet, 14. cikk)

1.        Lásd a határozat szövegét.

(vö. 34–37. pont)

2.        Lásd a határozat szövegét.

(vö. 40–44. pont)

3.        A polgári és kereskedelmi ügyekben a joghatóságról, valamint a határozatok elismeréséről és végrehajtásáról szóló 44/2001 rendelet 34. cikkének 1. pontját úgy kell értelmezni, hogy az a körülmény, hogy a valamely tagállamban hozott határozat ellentétes az uniós joggal, nem igazolja azt, hogy e határozatot ne ismerjék el a másik tagállamban azzal az indokkal, hogy az sérti ezen állam közrendjét, amennyiben a hivatkozott téves jogalkalmazás nem jelenti az uniós jogrendben, és így a megkeresett tagállam jogrendjében valamely lényegi jelentőségűnek tekintett jogszabály vagy e jogrendekben valamely alapvetőnek elismert jog nyilvánvaló megsértését. Nem jelenti azt az olyan hiba, amely az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodással módosított, a védjegyekről szóló 89/104 első irányelv 5. cikkének (3) bekezdéséhez hasonló rendelkezés alkalmazását érinti.

E tekintetben a 89/104 irányelv 5. cikkének említett (3) bekezdése minimális harmonizációt előíró, a tagállami eltérő védjegyszabályozások részleges közelítését célzó irányelvbe illeszkedik. Nem vonható le az a következtetés, hogy az ezen irányelv végrehajtásában vétett hiba annyira elfogadhatatlan mértékben ellentétes lenne az uniós jogrenddel, hogy az valamely alapvető elvének a sérelmét jelentené.

Ezenfelül a megkeresett állam bíróságának, amikor megvizsgálja, hogy adott esetben fennáll‑e ezen állam közrendjének a nyilvánvaló megsértése, figyelembe kell vennie azt, hogy – kivéve azokat a rendkívüli körülményeket, amelyek túlságosan nehézzé vagy lehetetlenné teszik a jogorvoslati lehetőségek kihasználását a származási tagállamban – a jogalanyoknak e tagállamban ki kell használniuk minden rendelkezésre álló jogorvoslati lehetőséget annak érdekében, hogy megelőzzék az ilyen jogsértést. Ugyanis a 44/2001 rendelet által előírt elismerési és végrehajtási szabályok pontosan az igazságszolgáltatás iránt az Unióban táplált kölcsönös bizalmon alapulnak. Ez a tagállamok által egymás jogrendszerei és igazságszolgáltatási szervei iránt tanúsított kölcsönös bizalom teszi lehetővé annak a megállapítását, hogy a nemzeti jog vagy az uniós jog téves alkalmazása esetén az egyes tagállamok által működtetett jogorvoslati rendszer, amelyet kiegészít az EUMSZ 267. cikkben foglalt előzetes döntéshozatali eljárás, a jogalanyok számára megfelelő garanciát nyújt.

(vö. 48–52., 63., 64., 68. pont és a rendelkező rész 1. pontja)

4.        Így tehát a szellemi tulajdonjogok érvényesítéséről szóló 2004/48 irányelv rendelkezései nem a szellemi tulajdonjogok valamennyi vonatkozásának, csupán azoknak a szabályozására irányulnak, amelyek egyrészről e jogok tiszteletben tartásával, másrészről azok megsértésével kapcsolatosak, az arra szolgáló hatékony jogorvoslati eljárások meglétének előírásával, hogy valamennyi fennálló szellemi tulajdonjogi jogsértés megszűnjön, vagy orvoslásra kerüljön. A 2004/48 irányelv által előírt intézkedésekből, eljárásokból és jogorvoslatokból kitűnik, hogy a szellemi tulajdonjogok védelmének a biztosítására szolgáló jogorvoslati eljárásokat az azokhoz szorosan kapcsolódó kártérítési keresetek egészítik ki. Ekképpen az olyan eljárás, amelynek tárgya a szellemi tulajdonjogot fenyegető sérelem megakadályozása érdekében valamely tagállam igazságügyi hatóságai által előbb elrendelt, majd ugyanezen hatóságok által azzal az indokkal megszüntetett lefoglalással okozott kár megtérítése volt, hogy a jogsértés fennállása nem került bizonyításra, a szellemi tulajdonjog jogosultja által az azonnali joghatást kiváltó azon intézkedés elrendelése érdekében előterjesztett kereset velejárója, amely lehetővé tette számára az érdemi határozat bevárása nélkül joga bármely esetleges megsértésének a megakadályozását. Az ilyen kártérítési kereset az ezen irányelv által az alperes javára előírt garanciáknak felel meg, és az olyan ideiglenes intézkedés elfogadását ellensúlyozza, amely érdekeire hatással volt. Következésképpen az ilyen kereset a 2004/48 rendelet hatálya alá tartozik.

(vö. 73–76. pont)

5.        A szellemi tulajdonjogok érvényesítéséről szóló 2004/48 irányelv 14. cikkét úgy kell értelmezni, hogy az alkalmazandó azokra a költségekre, amelyek a felek részéről a valamely tagállamban indított, a szellemi tulajdonjog megsértésének a megelőzése érdekében a másik tagállamban foganatosított lefoglalással okozott kár megtérítése iránti kereset keretében merültek fel, amikor az ezen kereset keretében az e másik tagállamban hozott azon határozat elismerésének a kérdése merül fel, amely megállapítja e lefoglalás indokolatlan jellegét.

Ugyanis, tekintettel egyrészt ezen irányelv célkitűzésére – amely a szellemi tulajdonjogok védelmi szintjének megerősítésében, és annak megakadályozásában áll, hogy a sérelmet szenvedő felet visszatartsák attól, hogy a jogai védelme érdekében bírósági eljárást kezdeményezzen –, valamint másrészt az említett 14. cikk széles és általános megfogalmazására – amely nyertes félre és vesztes félre utal anélkül, hogy pontosítással szolgálna, vagy korlátozná azokat az eljárástípusokat, amelyekre az általa meghatározott szabályt alkalmazni kell –, e rendelkezés alkalmazandó az ezen irányelv hatálya alá tartozó valamennyi eljárás keretében felmerült költségekre.

(vö. 77., 78., 80. pont és a rendelkező rész 2. pontja)