Language of document :

Преюдициално запитване, отправено от Hoge Raad der Nederlanden (Нидерландия) на 26 септември 2012 г. - ACI Adam BV и др./Stichting de Thuiskopie и др.

(Дело C-435/12)

Език на производството: нидерландски

Запитваща юрисдикция

Hoge Raad der Nederlanden

Страни в главното производство

Жалбоподатели: ACI Adam BV, Alpha International BV, AVC Nederland BV, BAS Computers & Componenten BV, Despec BV, Dexxon Data Media and Storage BV, Fuji Magnetics Nederland, Imation Europe BV, Maxell Benelux BV, Philips Consumer Electronics BV, Sony Benelux BV, Verbatim GmbH

Ответници: Stichting de Thuiskopie, Stichting Onderhandelingen Thuiskopie vergoeding

Преюдициални въпроси

Следва ли член 5, параграф 2, буква б), евентуално във връзка с член 5, параграф 5 от Директивата за авторското право2, да се тълкува в смисъл, че споменатото в него изключение от авторското право на възпроизвеждане, което отговаря на посочените в този член изисквания, се прилага независимо дали екземплярите от произведението, въз основа на които е направено възпроизвеждането, са получени от съответното физическо лице законосъобразно, т.е. без да се нарушава авторското право на притежателя им, или изключението важи само за възпроизвеждане, направено въз основа на екземпляри, които са получени от съответното физическо лице без да се нарушава авторското право?

а) В случай че в отговор на първия въпрос се потвърди втората му хипотеза, може ли прилагането на теста на три етапа съгласно член 5, параграф 5 от Директивата за авторското право да доведе до разширяване на приложното поле на изключението съгласно член 5, параграф 2 или прилагането на теста може да има за последица единствено стесняване на обхвата на изключението?

б) В случай че в отговор на първия въпрос се потвърди втората му хипотеза, противоречи ли разпоредба от националното право, която води до това възпроизвеждането, което е направено от физическо лице за лично използване и няма нито пряко, нито непряко търговски характер, да дава право на справедливо възнаграждение, независимо дали извършването на съответното възпроизвеждане е разрешено съгласно член 5, параграф 2 от Директивата за авторското право - без тази разпоредба да ограничава както правото на притежателя на авторско право да наложи забрана за възпроизвеждане, така и претенцията му за обезщетение - на член 5 от Директивата за авторското право или на друга разпоредба от европейското право?

От значение ли е при отговора на този въпрос, предвид теста на три етапа съгласно член 5, параграф 5 от Директивата за авторско право, фактът, че (все още) не са на разположение технически средства, за да се вземат мерки срещу изготвянето на неразрешени копия за лично използване?

Приложима ли е Директивата относно упражняването в правен спор като настоящия, в който - след като на основание член 5, параграф 2, буква б) от Директивата за авторското право държава членка е наложила на производителите и вносителите на носители, които са подходящи и са предназначени за възпроизвеждане на произведения, задължението да прехвърлят предвиденото в този член справедливо обезщетение и е определила, че справедливото обезщетение трябва да се прехвърли на определената от тази държава членка организация, на която е възложено събирането и разпределението на справедливото обезщетение - задължените да платят обезщетението искат от съда предвид определени спорни обстоятелства, които са от значение за определяне на справедливото обезщетение, да постанови решение с декларативно действие срещу посочената организация, която се защитава срещу това искане?

____________

1 - Директива 2001/29/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 22 май 2001 г. относно хармонизирането на някои аспекти на авторското право и сродните му права в информационното общество (ОВ L 167, стр. 19; Специално издание на български език, глава 17, том 1, стр. 230).

2 - Директива 2004/48/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 29 април 2004 г. относно упражняването на права върху интелектуалната собственост (ОВ L 157, стр. 45; Специално издание на български език, глава 17, том 2, стр. 56).