Language of document :

Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Hoge Raad der Nederlanden (Nederlandene) den 26. september 2012 - ACI Adam BV m.fl. mod Stichting de Thuiskopie m.fl.

(Sag C-435/12)

Processprog: nederlandsk

Den forelæggende ret

Hoge Raad der Nederlanden

Parter i hovedsagen

Sagsøger: ACI Adam BV, Alpha International BV, AVC Nederland BV, BAS Computers & Componenten BV, Despec BV, Dexxon Data Media and Storage BV, Fuji Magnetics Nederland, Imation Europe BV, Maxell Benelux BV, Philips Consumer Electronics BV, Sony Benelux BV og Verbatim GmbH

Sagsøgt: Stichting de Thuiskopie og Stichting Onderhandelingen Thuiskopie vergoeding

Præjudicielle spørgsmål

Skal ophavsretsdirektivets 2 artikel 5, stk. 2, litra b), - alene eller i forbindelse med dets artikel 5, stk. 5, - fortolkes således, at den der omhandlede indskrænkning af ophavsretten gælder for reproduktioner, der opfylder de krav, der omhandles i bestemmelsen, uden hensyn til om de eksemplarer af det værk, som reproduktionerne er fremstillet af, er erhvervet retmæssigt - dvs. uden krænkelse af den berettigedes ophavsrettigheder - af den pågældende fysiske person, eller gælder indskrænkningen kun for reproduktioner, som er fremstillet af eksemplarer, som den pågældende person har erhvervet uden krænkelse af ophavsretten

a. Såfremt besvarelsen af spørgsmål 1 lyder som anført i slutningen af spørgsmålet, kan anvendelsen af "tretrinsprøvelsen" i ophavsretsdirektivets artikel 5, stk. 5, da give anledning til at udvide anvendelsesområdet for indskrænkningen i henhold til artikel 5, stk. 2, eller kan anvendelsen kun føre til, at indskrænkningens rækkevidde begrænses?

b. Såfremt besvarelsen af spørgsmål 1 lyder som anført i slutningen af spørgsmålet, er det da i strid med ophavsretsdirektivets artikel 5 eller med andre EU-retlige regler, såfremt det af en regel i national ret følger, at der skal ydes en rimelig kompensation for reproduktioner, som en fysisk person har fremstilet til privat brug uden noget direkte eller indirekte kommercielt formål, uden hensyn til om fremstillingen af reproduktionerne er tilladt i henhold til ophavsretsdirektivets artikel 5, stk. 2, og uden at denne regel krænker rettighedshaverens forbudsret og dennes ret til skadeserstatning?

Er det i lyset af "tretrinsprøvelsen" i ophavsretsdirektivets artikel 5, stk. 5, af betydning for besvarelsen af dette spørgsmål, at der (endnu) ikke er tekniske midler til rådighed til at forhindre privatkopiering uden tilladelse?

Finder håndhævelsesdirektivet  anvendelse på en tvist som den foreliggende, i hvilken - efter at en medlemsstat i medfør af ophavsretsdirektivets artikel 5, stk. 2, litra b), har forpligtet fabrikanter og importører af medier, der er egnet og bestemt til reproduktion af værker, til at indbetale den rimelige kompensation, der omhandles i bestemmelsen, til en organisation, som denne medlemsstat har udpeget til at indkræve og fordele kompensationen - de til betaling forpligtede personer har nedlagt påstand om, at retten tilpligter den omhandlede organisation, der har taget til genmæle, at anerkende visse omstridte omstændigheder, der har betydning for fastsættelsen af den rimelige kompensation?

____________

1 - Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2001/29/EF af 22.5.2001 om harmonisering af visse aspekter af ophavsret og beslægtede rettigheder i informationssamfundet (EFT L 167, s. 10).

2 - Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2004/48/EF af 29.4.2004 om håndhævelsen af intellektuelle ejendomsrettigheder (EUT L 157, s. 45).