Language of document :

Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2012. gada 26. septembrī iesniedza Hoge Raad der Nederlanden (Nīderlande) - ACI Adam BV u.c./Stichting de Thuiskopie u. c.

(lieta C-435/12)

Tiesvedības valoda - holandiešu

Iesniedzējtiesa

Hoge Raad der Nederlanden

Lietas dalībnieki pamata procesā

Kasācijas sūdzības iesniedzējas: ACI Adam BV, Alpha International BV, AVC Nederland BV, BAS Computers & Componenten BV, Despec BV, Dexxon Data Media and Storage BV, Fuji Magnetics Nederland, Imation Europe BV, Maxell Benelux BV, Philips Consumer Electronics BV, Sony Benelux BV, Verbatim GmbH

Atbildētājas kasācijas tiesvedībā: Stichting de Thuiskopie, Stichting Onderhandelingen Thuiskopie vergoeding

Prejudiciālie jautājumi

1.    Vai autortiesību direktīvas 5. panta 2. punkta b) apakšpunkts - attiecīgā gadījumā saistībā ar tās 5. panta 5. punktu - ir jāinterpretē tādējādi, ka tajā minētais izņēmums no autortiesībām attiecas uz reprodukcijām, kuras atbilst šajā pantā minētajām prasībām, neatkarīgi no tā, vai darba, kura reprodukcijas ir izgatavotas, eksemplāri attiecīgās fiziskās personas rīcībā ir nonākuši likumīgi, - t.i., nepārkāpjot tiesību subjekta autortiesības -, vai arī šis izņēmums attiecas tikai uz reprodukcijām, kuras ir ņemtas no darbiem, kuri izgatavoti no eksemplāriem, kas attiecīgās fiziskās personas rīcībā ir nonākuši, nepārkāpjot autortiesības?

2.    a) Ja atbilde uz pirmo jautājumu ir tāda, kāda norādīta iepriekš minētā jautājuma beigās, vai trīspakāpju testa piemērošana saskaņā ar autortiesību direktīvas 5. panta 5. punktu var novest pie tā, ka izņēmuma piemērošanas joma saskaņā ar 5. panta 2. punktu tiek paplašināta, vai arī tā piemērošana var novest pie tā, ka tiek ierobežots izņēmuma tvērums?

b) Ja atbilde uz pirmo jautājumu ir, kā norādīts šā jautājuma beigās, vai valsts tiesību noteikums, kā rezultātā par reprodukcijām, ko fiziska persona izgatavo privātai lietošanai un ne tiešiem, ne arī netiešiem komerciāliem mērķiem, tiek iekasēta taisnīga atlīdzība neatkarīgi no tā, vai saskaņā ar autortiesību direktīvas 5. panta 2. punktu ir atļauta attiecīgo reprodukciju izgatavošana - un šis noteikums neierobežo tiesību subjekta tiesības noteikt aizliegumu un tā tiesības uz zaudējumu atlīdzību - ir pretrunā autortiesību direktīvas 5. pantam vai kādam citam Eiropas tiesību noteikumam?

Vai atbildot uz šo jautājumu, ņemot vērā trīspakāpju testu saskaņā ar autortiesību direktīvas 5. panta 5. punktu, ir nozīme tam, ka tehniskās ierīces, lai vērstos pret kopiju neatļautu izgatavošanu personiskai lietošanai, (vēl) nav pieejamas?

3.    Vai piemērošanas direktīva  ir jāizraugās tādā tiesvedībā kā šī, kurā - pēc tam, kad dalībvalsts pamatojoties uz autortiesību direktīvas 5. panta 2. punkta b) apakšpunktu, tādu datu nesēju izgatavotājiem un importētājiem, kuri ir atbilstoši un paredzēti darbu reproducēšanai, ir uzlikusi taisnīgas atlīdzības samaksas pienākumu un noteikusi, ka [šī] taisnīgā atlīdzība ir jāsamaksā šīs valsts noteiktai organizācijai, kura ir pilnvarota iekasēt un sadalīt taisnīgo atlīdzību, - persona, kurai ir samaksas pienākums, pieprasa, lai tiesa, ņemot vērā konkrētus apstākļus, par kuriem ir strīds un kuriem ir nozīme taisnīgas atlīdzības noteikšanā, pieņem nelabvēlīgu konstatējošu spriedumu attiecībā uz minēto organizāciju, kura to pārsūdz?

____________

1 - Eiropas Parlamenta un Padomes 2004. gada 29. aprīļa Direktīva 2004/48/EK par intelektuālā īpašuma tiesību piemērošanu (OV L 157, 45. lpp.).