Language of document :

Euroopa Kohtu (neljas koda) 10. aprilli 2014. aasta otsus (Hoge Raad der Nederlanden’i eelotsusetaotlus - Madalmaad) – ACI Adam BV jt versus Stichting de Thuiskopie, Stichting Onderhandelingen Thuiskopie vergoeding

(kohtuasi C-435/12)1

(Eelotsusetaotlus – Intellektuaalomand – Autoriõigused ja sellega kaasnevad õigused – Autoriõiguse ja sellega kaasnevate õiguste teatavate aspektide ühtlustamine infoühiskonnas – Direktiiv 2001/29/EÜ – Artikli 5 lõike 2 punkt b ja lõige 5 – Reprodutseerimisõigus – Erandid ja piirangud – Isiklikuks tarbeks reprodutseerimine – Koopia seaduslik päritolu – Direktiiv 2004/48/EÜ – Kohaldamisala)

Kohtumenetluse keel: hollandi

Eelotsusetaotluse esitanud kohus

Hoge Raad der Nederlanden

Põhikohtuasja pooled

Hagejad: ACI Adam BV, Alpha International BV, AVC Nederland BV, B.A.S. Computers & Componenten BV, Despec BV, Dexxon Data Media and Storage BV, Fuji Magnetics Nederland, Imation Europe BV, Maxell Benelux BV, Philips Consumer Electronics BV, Sony Benelux BV, Verbatim GmbH

Kostjad: Stichting de Thuiskopie, Stichting Onderhandelingen Thuiskopie vergoeding

Ese

Eelotsusetaotlus - Hoge Raad der Nederlanden - Euroopa Parlamendi ja nõukogu 22. mai 2001. aasta direktiivi 2001/29/EÜ autoriõiguse ja sellega kaasnevate õiguste teatavate aspektide ühtlustamise kohta infoühiskonnas (EÜT L 167, lk 10; ELT eriväljaanne 17/01, lk 230) artikli 5 lõigete 2 ja 5 ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu 29. aprilli 2004. aasta direktiivi 2004/48/EÜ intellektuaalomandi õiguste jõustamise kohta (ELT L 157, lk 45; ELT eriväljaanne 17/02, lk 32) artikli 14 tõlgendamine – Reprodutseerimisõigus – Erandid ja piirangud – Intellektuaalomandi õiguste jõustamine – Kohtukulud - Kohaldamisala

Resolutsioon

Liidu õigust, konkreetsemalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu 22. mai 2001. aasta direktiivi 2001/29/EÜ autoriõiguse ja sellega kaasnevate õiguste teatavate aspektide ühtlustamise kohta infoühiskonnas artikli 5 lõike 2 punkti b koostoimes selle artikli lõikega 5 tuleb tõlgendada nii, et sellega on vastuolus siseriiklik õigusnorm nagu see, mida käsitletakse põhikohtuasjas, mis ei erista olukorda, kus isiklikuks tarbeks reprodutseerimine toimub seaduslikust allikast, sellest, kui see toimub ebaseaduslikust allikast.

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 29. aprilli 2004. aasta direktiivi 2004/48/EÜ intellektuaalomandi õiguste jõustamise kohta tuleb tõlgendada nii, et see ei ole kohaldatav menetlusele, nagu on kõne all põhikohtuasjas, milles õiglase hüvitise maksmiseks kohustatud isikud paluvad kohtul teha otsus õiglase hüvitise kogumise ja autoriõiguste omajatele jaotamise eest vastutava organisatsiooni kahjuks, kes vaidleb sellele nõudele vastu.

____________

1 ELT C 399, 22.12.2012.