Language of document :

Преюдициално запитване, отправено от Oberverwaltungsgericht Berlin-Brandenburg (Германия) на 11 май 2011 г. - Leyla Ecem Demirkan/Федерална република Германия

(Дело C-221/11)

Език на производството: немски

Запитваща юрисдикция

Oberverwaltungsgericht Berlin-Brandenburg

Страни в главното производство

Жалбоподател: Leyla Ecem Demirkan

Ответник: Федерална република Германия

Преюдициални въпроси

Понятието за свободно предоставяне на услуги по смисъла на член 41, параграф 1 от подписания на 23 ноември 1970 г.1 Допълнителен протокол към Споразумението за асоцииране между Европейската общност и Турция обхваща ли също и пасивното свободно предоставяне на услуги?

При утвърдителен отговор на първия въпрос, разпростира ли се предоставяната със Споразумението за асоцииране закрила на пасивното свободно предоставяне на услуги съгласно член 41, параграф 1 от Допълнителния протокол също и върху турски граждани, които - какъвто е случаят с жалбоподателката - възнамеряват да влязат на територията на Федерална република Германия и да пребивават в нея за срок от три месеца, не с цел да се ползват от конкретна услуга, а за да посетят свои роднини, като единствено се позовават на евентуалната възможност да получат определени услуги на територията на Федералната република?

____________

1 - ОВ L 293, 1972 г., стр. 4.