Language of document :

Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Audiencia Nacional (Espanja) on esittänyt 9.3.2012 - Google Spain, S.L. ja Google Inc. v. Agencia de Protección de Datos (AEPD) ja Mario Costeja González

(Asia C-131/12)

Oikeudenkäyntikieli: espanja

Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin

Audiencia Nacional

Pääasian asianosaiset

Kantajat: Google Spain, S.L. ja Google Inc.

Vastaajat: Agencia de Protección de Datos (AEPD) ja Mario Costeja González

Ennakkoratkaisukysymykset

Direktiivin 95/46/EY ja siten myös Espanjan tietosuojasäännöstön alueellinen soveltamisala:

1.1.    Onko tulkittava, että kyseessä on direktiivin 95/46/EY 4 artiklan 1 kohdan a alakohdassa tarkoitettu "toimipaikka", jos yksi tai useampi seuraavista edellytyksistä täyttyy:

- hakukoneen tarjoava yritys perustaa jäsenvaltioon toimiston tai tytäryhtiön, jonka tehtävänä on markkinoida ja myydä hakukoneen mainospaikkoja ja jonka toiminta kohdistuu kyseisen valtion asukkaisiin,

tai

- emoyhtiö nimittää kyseisessä valtiossa sijaitsevan tytäryhtiön edustajakseen ja kahden konkreettisen rekisteröintijärjestelmän, jotka sisältävät mainitun yrityksen kanssa mainossopimuksen tehneiden asiakkaiden tietoja, rekisterinpitäjäksi

tai

- jäsenvaltioon sijoittautunut toimisto tai tytäryhtiö siirtää emoyhtiölle, jonka kotipaikka on Euroopan unionin ulkopuolella, rekisteröityjen henkilöiden sekä toimivaltaisten viranomaisten esittämät tietosuojaa koskevan oikeuden noudattamiseen liittyvät pyynnöt ja vaatimukset, vaikka mainittu yhteistyö olisi vapaaehtoista?

1.2.    Onko direktiivin 95/46/EY 4 artiklan 1 kohdan c alakohtaa tulkittava siten, että kyseessä on "kyseisen jäsenvaltion alueella sijaitsevien välineiden käyttö",

- jos hakukone käyttää tietokantaohjelmia tai hakurobotteja kyseisen jäsenvaltion palvelimille sijoitetuilla internetsivuilla olevien tietojen paikallistamiseksi ja indeksoimiseksi

tai

- jos se käyttää jäsenvaltion omaa verkkotunnusta ja järjestää haut ja tulokset kyseisen jäsenvaltion kielen mukaisesti?

1.3.    Onko direktiivin 95/46/EY 4 artiklan 1 kohdan c alakohdassa tarkoitettuna välineen käyttönä pidettävä hakukoneiden internetissä indeksoimien tietojen väliaikaista varastointia? Jos vastaus viimeksi mainittuun kysymykseen on myöntävä, onko katsottava, että tällainen liityntäperuste täyttyy, jos yritys kieltäytyy paljastamasta rekisterien varastointipaikkaa kilpailusyihin vedoten?

1.4.    Riippumatta edeltäviin kysymyksiin annettavista vastauksista ja erityisesti siltä varalta, että unionin tuomioistuin toteaisi, etteivät direktiivin 4 artiklassa säädetyt liityntäperusteet täyty, kysytään,

onko tietosuojadirektiiviä 95/46/EY Euroopan perusoikeuskirjan 8 artiklan valossa sovellettava jäsenvaltiossa, jossa riidan painopiste sijaitsee ja jossa on mahdollista turvata tehokkaimmin Euroopan unionin kansalaisten oikeudet?

Hakukoneiden toiminta sisällöntarjoajana suhteessa tietosuojadirektiiviin 95/46/EY:

2.1.    Google-yrityksen internet-hakukoneen toiminta sisällöntarjoajana, joka käsittää kolmansien verkossa julkaisemien tai siihen liittämien tietojen paikallistamisen, automaattisen indeksoinnin ja tilapäisen varastoinnin sekä lopuksi tietojen saattamisen internetin käyttäjien käyttöön tietyssä etusijajärjestyksessä, silloin kun mainittuihin tietoihin sisältyy kolmansien henkilöiden henkilötietoja

Onko kuvatun toiminnan tulkittava sisältyvän direktiivin 95/46/EY 2 artiklan b alakohdassa tarkoitetun käsitteen "henkilötietojen käsittely" piiriin?

2.2.    Jos edeltävään kysymykseen vastataan myöntävästi, edellä kuvatun kaltaisesta toiminnasta on kysyttävä, onko direktiivin 95/46/EY 2 artiklan d alakohtaa tulkittava siten, että Google-hakukonetta ylläpitävää yritystä on pidettävä hakukoneen indeksoimiin internetsivuihin sisältyvien henkilötietojen "rekisterinpitäjä"?

2.3.    Jos edeltävään kysymykseen vastataan myöntävästi, voiko kansallinen tietosuojaviranomainen (tässä tapauksessa Agencia Española de Protección de Datos) vaatia direktiivin 95/46/EY 12 artiklan b alakohdassa ja 14 artiklan a alakohdassa säädettyjen oikeuksien suojaamiseksi suoraan Google-yritykseltä, että sen hakukoneen rekistereistä poistetaan kolmansien julkaisemia tietoja esittämättä vaatimusta ensin tai samanaikaisesti sen internetsivun haltijalle, jolle mainitut tiedot sisältyvät?

2.4.    Jos edelliseen kysymykseen vastataan myöntävästi, on kysyttävä, sulkeutuuko hakukoneiden velvollisuus suojata kyseisiä oikeuksia pois, jos kolmannet ovat laillisesti julkaisseet henkilötiedot sisältävät tiedot ja jos ne ovat edelleen alkuperäisellä internetsivulla?

Seuraava kysymys koskee peruuttamis- ja vastustamisoikeuden ulottuvuutta suhteessa oikeuteen tulla unohdetuksi.

3.1.    Onko tulkittava, että direktiivin 95/46/EY 12 artiklan b alakohdan mukaiset tietojen poistamista ja suojaamista koskevat oikeudet ja 14 artiklan a alakohdan mukaiset vastustamisoikeudet käsittävät sen, että rekisteröity voi vaatia hakukoneita estämään henkilöään koskevien, kolmansien internetsivuilla julkaistujen tietojen indeksoinnin vedoten tahtoonsa siitä, etteivät internetin käyttäjät saa tutustua näihin tietoihin, kun hän katsoo tietojen voivan aiheuttaa hänelle haittaa tai jos hän haluaa niiden tulevan unohdetuiksi, vaikka kyse olisi kolmansien laillisesti julkaisemista tiedoista?

____________

1 - Yksilöiden suojelusta henkilötietojen käsittelyssä ja näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta 24.10.1995 annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 95/46/EYEYVL L 281, s. 31.