Language of document :

2012 m. kovo 9 d. Audiencia Nacional (Ispanija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Google Spain, S.L., Google, Inc. prieš Agencia de Protección de Datos (AEPD), Mario Costeja González

(Byla C-131/12)

Proceso kalba: ispanų

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Audiencia Nacional

Šalys pagrindinėje byloje

Ieškovės: Google Spain, S.L. ir Google, Inc.

Atsakovai: Agencia de Protección de Datos (AEPD) ir Mario Costeja González

Prejudiciniai klausimai

1. Ar, atsižvelgiant į Direktyvos 95/46/EB ir ją perkeliančių Ispanijos asmens duomenų teisinės apsaugos aktų teritorinio taikymo sritį:

1.1.    Laikytina, kad egzistuoja Direktyvos 95/46/EB 4 straipsnio 1 dalies a punkte minimas "padalinys", jei įvykdyta bent viena iš šių sąlygų:

- kai informacijos paieškos sistemos teikėjas, siekdamas skatinti naudotis kartu su paieškos rezultatais rodomų reklaminių pranešimų paslauga ir ją parduoti, įsteigia valstybėje narėje savo padalinį arba dukterinę bendrovę, kuri nukreipia savo veiklą į šios valstybės gyventojus,

arba

- kai patronuojanti bendrovė nurodo šioje valstybėje narėje įsteigtą dukterinę bendrovę kaip dviejų konkrečių duomenų rinkmenų, kuriose saugomi su patronuojančia įmone reklamos sutartis sudariusių klientų duomenys, atstovę ir duomenų valdytoją

arba

- kai šioje valstybėje narėje įsteigtas padalinys arba dukterinė bendrovė perduoda ne Europos Sąjungoje įsteigtai patronuojančiai įmonei jai pateiktus duomenų subjektų ir asmens duomenų apsaugos priežiūros institucijų prašymus ir reikalavimus, net jei toks bendradarbiavimas vyksta savanoriškumo pagrindu?

1.2.    Ar Direktyvos 95/46/EB 4 straipsnio 1 dalies c punktą reikia aiškinti taip, kad "naudojamasi įranga, esančia minėtos valstybės narės teritorijoje",

kai paieškos sistema naudoja interneto specializuotas programas ar robotus šioje valstybėje narėje esančiuose serveriuose saugomose interneto svetainėse patalpintai informacijai surasti ir indeksuoti

arba

kai naudojamasi valstybės narės sričių vardais (DNS), o paieška vykdoma ir jos rezultatai pateikiami šios valstybės narės kalba?

1.3.    Ar laikinas interneto paieškos sistemos indeksuotos informacijos saugojimas gali būti laikomas naudojimusi įranga, kaip tai suprantama pagal Direktyvos 95/46/EB 4 straipsnio 1 dalies c punktą? Jei atsakymas į šį klausimą yra teigiamas, ar galima laikyti, kad šis ryšio kriterijus įvykdytas, jei dėl su konkurencija susijusių priežasčių įmonė atsisako nurodyti vietą, kur saugoja šią indeksuotą informaciją?

1.4.    Nesvarbu, kaip bus atsakyta į pirmiau pateiktus klausimus ir ypač tuo atveju, jei Europos Sąjungos Teisingumo Teismas nuspręstų, kad neįvykdyti direktyvos 4 straipsnyje numatyti ryšio kriterijai, ar, atsižvelgiant į Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijos 8 straipsnį, asmens duomenų teisinei apsaugai valstybėje narėje, su kuria konfliktas labiausiai susijęs ir kurioje galima veiksmingiausiai apginti Europos Sąjungos piliečių teises, reikia taikyti Direktyvą 95/46/EB?

2. Dėl informacijos paieškos sistemos teikėjų kaip turinio teikėjų veiklos, kiek tai susiję su Duomenų apsaugos direktyva 95/46/EB:

2.1.    Ar įmonės Google kaip interneto turinio teikėjos vykdoma informacijos paieškos sistemos veikla, kurią sudaro trečiųjų asmenų paskelbtos ar internete patalpintos informacijos suradimas, automatiniu būdu atliekamas indeksavimas, laikinas jos saugojimas ir galiausiai pateikimas interneto naudotojams tam tikra pasirinkta tvarka, kai ši informacija apima trečiųjų asmenų turimus asmens duomenis,

laikytina "duomenų tvarkymu", kaip tai suprantama pagal Direktyvos 95/46/EB 2 straipsnio b punktą?

2.2.    Jei atsakymas į pirmiau pateiktą klausimą būtų teigiamas, ar pirmiau apibūdintos veiklos atžvilgiu Direktyvos 95/46/EB 2 straipsnio d punktą reikia aiškinti taip, kad įmonė Google, teikianti informacijos paieškos sistemos paslaugas, yra asmens duomenų, esančių jos indeksuotuose tinklalapiuose, valdytoja?

2.3.    Jei atsakymas į pirmiau pateiktą klausimą būtų teigiamas, ar nacionalinė duomenų priežiūros institucija (nagrinėjamu atveju - Agencia Española de Protección de Datos), užtikrindama Direktyvos 95/46/EB 12 straipsnio b punkte ir 14 straipsnio a punkte įtvirtintų teisių apsaugą, gali tiesiogiai iš įmonės Google, informacijos paieškos sistemos teikėjos, reikalauti pašalinti trečiųjų asmenų paskelbtą informaciją iš jos indeksuotos informacijos prieš tai nesikreipusi ar tuo pačiu metu nesikreipdama į tinklalapio, kuriame yra ši informacija, administratorių?

2.4.    Jei atsakymas į pirmiau pateiktą klausimą būtų teigiamas, ar informacijos paieškos sistemų teikėjų pareiga užtikrinti šių teisių įgyvendinimą baigiasi, kai tretieji asmenys teisėtai paskelbia asmens duomenis apimančią informaciją ir ją palieka kilmės tinklalapyje?

3. Dėl teisės reikalauti nutraukti ir (arba) prieštarauti duomenų tvarkymui, siejant ją su teise būti užmirštam, apimties pateikiamas toks klausimas:

3.1.    Ar Direktyvos 95/46/EB 12 straipsnio b punkte įtvirtintą teisę reikalauti ištrinti ir blokuoti asmens duomenis ir šios direktyvos 14 straipsnio a punkte įtvirtintą teisę prieštarauti duomenų tvarkymui reikia aiškinti taip, kad duomenų subjektas turi teisę kreiptis į informacijos paieškos sistemos teikėjus ir reikalauti, kad šie nutrauktų su juo susijusios informacijos, pateikiamos trečiųjų asmenų tinklalapiuose, indeksavimą tam, kad šios informacijos nesužinotų interneto naudotojai, jei mano, kad ši informacija jam gali būti nenaudinga arba jis norėtų būti užmirštas, nors šią informaciją tretieji asmenys paskelbė visiškai teisėtai?

____________

1 - 1995 m. spalio 24 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 95/46/EB dėl asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo (OL L 281, p. 3; 2004 m. specialusis leidimas lietuvių k., 13 sk., 15 t., p. 355).