Language of document :

Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Audiencia Nacional (Španielsko) 9. marca 2012 - Google Spain, S.L.,Google, Inc./Agencia de Protección de Datos (AEPD), Mario Costeja González

(vec C-131/12)

Jazyk konania: španielčina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Audiencia Nacional

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Žalobkyne: Google Spain, S.L. a Google, Inc.

Žalovaní: Agencia de Protección de Datos (AEPD) a Mario Costeja González

Prejudiciálne otázky

Pokiaľ ide o územnú pôsobnosť smernice 95/46/ES a v dôsledku toho aj španielskej právnej úpravy ochrany údajov:

1.1.    Má sa vychádzať z toho, že existuje "ustanovenie - usadenie [neoficiálny preklad]" v zmysle článku 4 ods. 1 písm. a) smernice 95/46/ES, keď ide o jeden alebo viacero takýchto prípadov:

-    spoločnosť, ktorá je poskytovateľom vyhľadávača, si zriadi v členskom štáte pobočku alebo dcérsku spoločnosť určenú na podporu a predaj reklamného priestoru vyhľadávača, ktorá zameriava svoju činnosť na obyvateľov tohto štátu,

alebo

-    materská spoločnosť určí dcérsku spoločnosť so sídlom v tomto členskom štáte za svojho zástupcu a kontrolóra dvoch konkrétnych registračných systémov, ktoré súvisia s údajmi zákazníkov, ktoré uzavreli s uvedenou spoločnosťou zmluvu o reklame,

alebo

-    pobočka alebo dcérska spoločnosť so sídlom v členskom štáte postupuje materskej spoločnosti, ktorá má sídlo mimo územia Európskej únie, žiadosti a požiadavky, ktoré jej adresujú tak dotknuté osoby, ako aj príslušné orgány v súvislosti s dodržiavaním práva na ochranu údajov, aj keď sa táto spolupráca uskutočňuje dobrovoľne?

1.2.    Má sa článok 4 ods. 1 písm. c) smernice 95/46/ES vykladať v tom zmysle, že dochádza k "používaniu zariadenia umiestneného na území uvedeného členského štátu",

-    keď vyhľadávač používa vyhľadávacie programy alebo roboty na vyhľadanie a vytvorenie zoznamu informácií uložených na internetových stránkach umiestnených na serveroch tohto členského štátu

alebo

-    keď vyhľadávač používa vlastné doménové meno členského štátu a usmerňuje vyhľadávanie a výsledky podľa jazyka tohto členského štátu?

1.3.    Možno považovať za používanie zariadenia v zmysle článku 4 ods. 1 písm. c) smernice 95/46/ES dočasné uschovávanie informácií zaradených do zoznamu vyhľadávačmi na internete? Ak je odpoveď na túto otázku kladná, možno vychádzať z toho, že toto kritérium väzby je splnené, keď spoločnosť odmietne oznámiť miesto, kde uschováva tieto zoznamy, s odkazom na konkurenčné dôvody?

1.4.    Bez ohľadu na odpoveď na predchádzajúce otázky a osobitne v prípade, ak by Súdny dvor Európskej únie konštatoval, že kritériá väzby stanovené v článku 4 smernice nie sú splnené:

Má sa smernica 95/46/ES uplatniť v oblasti ochrany údajov vzhľadom na článok 8 Charty základných práv Európskej únie v členskom štáte, kde sa nachádza ťažisko konfliktu a kde je možná účinnejšia ochrana práv občanov Európskej únie?

Pokiaľ ide o činnosť vyhľadávačov ako poskytovateľov obsahu v súvislosti so smernicou 95/46/ES o ochrane údajov:

2.1.    V súvislosti s činnosťou internetového vyhľadávača spoločnosti "Google" ako poskytovateľa obsahu, ktorá spočíva vo vyhľadávaní informácií, ktoré na sieti zverejnili alebo umiestili tretie osoby, ich automatickom spracovaní do zoznamu, ich dočasnom uschovaní a napokon v ich sprístupnení používateľom internetu v určitom preferenčnom poradí, keď uvedené informácie obsahujú osobné údaje tretích osôb:

Má sa taká činnosť, aká bola opísaná vyššie, považovať za činnosť, na ktorú sa vzťahuje pojem "spracovanie... údajov" uvedený v článku 2 písm. b) smernice 95/46/ES?

2.2.    V prípade kladnej odpovede na predchádzajúcu otázku a tiež v súvislosti s činnosťou, aká bola opísaná vyššie: Má sa článok 2 písm. d) smernice 95/46/ES vykladať v tom zmysle, že spoločnosť, ktorá spravuje vyhľadávač "Google", je "kontrolórom" osobných údajov uvedených na internetových stránkach, ktoré spracováva do zoznamov?

2.3.    V prípade kladnej odpovede na predchádzajúcu otázku: Môže vnútroštátny orgán kontroly údajov (v tomto prípade Španielsky úrad na ochranu údajov - Agencia Española de Protección de Datos) v rámci ochrany práv uvedených v článku 12 písm. b) a v článku 14 písm. a) smernice 95/46/ES priamo žiadať od vyhľadávača spoločnosti "Google" odstránenie informácie zverejnenej tretími osobami z jej zoznamov bez toho, aby sa predtým alebo súčasne obrátil na majiteľa internetovej stránky, na ktorej sa uvedená informácia nachádza?

2.4.    V prípade kladnej odpovede na predchádzajúcu otázku: Bola by povinnosť vyhľadávačov chrániť tieto práva vylúčená, ak by informácia, ktorá obsahuje osobné údaje, bola legálne zverejnená tretími osobami a ponechaná na pôvodnej internetovej stránke?

V súvislosti s rozsahom práva na odstránenie a/alebo vznesenie námietok v spojení s právom na zabudnutie sa kladie táto otázka:

3.1.    Majú sa práva na vymazanie a zablokovanie údajov upravené v článku 12 písm. b) a právo na vznesenie námietok upravené v článku 14 písm. a) smernice 95/46/ES vykladať v tom zmysle, že dotknutá osoba sa môže obrátiť na vyhľadávače s cieľom zabrániť zaradeniu informácie týkajúcej sa svojej osoby do zoznamu, ktorá bola zverejnená na internetových stránkach tretích osôb, a na základe svojej vôle žiadať, aby táto informácia nebola známa používateľom internetu, ak zastáva názor, že táto informácia jej môže spôsobiť ujmu, alebo ak si želá, aby sa na ňu zabudlo, aj keď ide o informáciu, ktorú legálne zverejnili tretie osoby?

____________

1 - Smernica Európskeho parlamentu a Rady 95/46/EHS z 24. októbra 1995 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a voľnom pohybe týchto údajov (Ú. v. EÚ L 281, s. 31; Mim. vyd. 13/015, s. 355).