Language of document :

2014 m. gegužės 13 d. Teisingumo Teismo (pirmoji kolegija) sprendimas byloje (Audiencia Nacional (Ispanija) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) Google Spain SL, Google Inc. / Agencia de Protección de Datos (AEPD), Mario Costeja González

(Byla C-131/12)1

(Asmens duomenys – Fizinių asmenų apsauga tvarkant šiuos duomenis – Direktyva 95/46/EB – 2, 4, 12 ir 14 straipsniai – Dalykinė ir teritorinė taikymo sritis – Internetinės paieškos varikliai – Tinklalapiuose esančių duomenų tvarkymas – Šių duomenų paieška, indeksavimas ir kaupimas – Paieškos variklio eksploatuotojo atsakomybė – Padalinys valstybės narės teritorijoje – Šio eksploatuotojo pareigų ir duomenų subjekto teisių apimtis – Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartija – 7 ir 8 straipsniai)

Proceso kalba: ispanų

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Audiencia Nacional

Šalys pagrindinėje byloje

Ieškovės: Google Spain SL, Google Inc.

Atsakovės: Agencia de Protección de Datos (AEPD), Mario Costeja González

Dalykas

Prašymas priimti prejudicinį sprendimą – Audiencia Nacional (Ispanija) – 1995 m. spalio 24 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 95/46/EB dėl asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo (OL L 281, p. 3; 2004 m. specialusis leidimas lietuvių k., 13 sk., 15 t., p. 355) 2 straipsnio b ir d punktų, 4 straipsnio 1 dalies a ir c punktų, 12 straipsnio b punkto ir 14 straipsnio a punkto bei Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijos (OL C 364, 2000, p. 1) 8 straipsnio aiškinimas – Valstybėje narėje įsteigto padalinio sąvoka – Svarbūs kriterijai – „Naudojimosi įranga, esančia valstybės narės teritorijoje“ sąvoka – Informacijos paieškos sistemų laikinas indeksuotos informacijos saugojimas – Teisė reikalauti ištrinti ir blokuoti duomenis.

Rezoliucinė dalis

1995 m. spalio 24 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 95/46/EB dėl asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo 2 straipsnio b ir d punktai aiškintini taip, kad, viena vertus, paieškos variklio veikimo operacijos, kurias sudaro internete trečiųjų asmenų paskelbtos ar jau esančios informacijos suradimas, automatiniu būdu atliekamas jos indeksavimas, laikinas laikymas ir galiausiai padarymas prieinamos interneto naudotojams tam tikra pasirinkta tvarka, laikytinos „asmens duomenų tvarkymu“, kaip jis suprantamas pagal Direktyvos 95/46 2 straipsnio b punktą, jei ši informacija apima asmens duomenis, ir, kita vertus, paieškos variklio eksploatuotojas laikytinas tokių duomenų „valdytoju“, kaip jis suprantamas pagal minėto 2 straipsnio d punktą.Direktyvos 95/46 4 straipsnio 1 dalies a punktas aiškintinas taip, kad asmens duomenys yra tvarkomi duomenų valdytojo padaliniui vykdant veiklą valstybės narės teritorijoje, kaip tai suprantama pagal šią nuostatą, jei paieškos variklio eksploatuotojas įsteigia valstybėje narėje savo filialą arba dukterinę bendrovę, kurių veikla orientuojama į šios valstybės gyventojus, kad reklamuotų ir parduotų siūlomus reklaminius pranešimus.Direktyvos 95/46 12 straipsnio b punktas ir 14 straipsnio pirmos pastraipos a punktas aiškintini taip, jog užtikrindamas šiose nuostatose nurodytas teises, kiek tai būtina tam, kad būtų iš tiesų įvykdytos jose numatytos sąlygos, paieškos variklio eksploatuotojas privalo iš rezultatų sąrašo, rodomo atlikus paiešką pagal asmens asmenvardį, pašalinti nuorodas į trečiųjų asmenų paskelbtus tinklalapius, kuriuose yra informacijos apie šį asmenį, taip pat tais atvejais, kai šis asmenvardis arba ši informacija nėra prieš tai ištrinti arba tuo pat metu ištrinami iš šių tinklalapių, ir tai padaryti net jei atitinkami duomenys šiuose tinklalapiuose paskelbti teisėtai. Direktyvos 95/46 12 straipsnio b punktas ir 14 straipsnio pirmos pastraipos a punktas aiškintini taip, kad vertinant,

ar įvykdytos šių nuostatų taikymo sąlygos, reikia, be kita ko, išnagrinėti, ar duomenų subjektas turi teisę į tai, kad atitinkama su juo susijusi informacija šiuo metu sudaromuose rezultatų, rodomų atlikus paiešką pagal jo asmenvardį, sąrašuose nebebūtų siejama su jo asmenvardžiu, nors tokios teisės konstatavimas ir nesiejamas su nustatymu, ar atitinkamos informacijos įtraukimas į rezultatų sąrašą sukelia duomenų subjektui neig

iamų padarinių. Kadangi, atsižvelgdamas į Chartijos 7 ir 8 straipsnių jam suteiktas teises, šis subjektas gali prašyti, kad atitinkama informacija nebebūtų pateikiama plačiajai visuomenei įtraukiant šią informaciją į tokį rezultatų sąrašą, šios teisės iš principo yra viršesnės ne tik už paieškos variklio eksploatuotojo ekonominį interesą, bet ir už šios visuomenės interesą turėti prieigą prie šios informacijos atlikus paiešką pagal šio subjekto asmenvardį. Tačiau taip negalėtų būti tuo atveju, kai dėl konkrečių aplinkybių, kaip antai šio subjekto padėties viešajame gyvenime, paaiškėtų, kad šių pagrindinių teisių apribojimą pateisina viršesnis šios visuomenės

interesas turėti įtraukimo į atitinkamus sąrašus suteikiamą prieigą prie atitinkamos informacijos.