Language of document :

Sodba Sodišča (veliki senat) z dne 13. maja 2014 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Audiencia Nacional – Španija) – Google Spain SL, Google Inc. proti Agencia de Protección de Datos (AEPD), Mariu Costeji Gonzálezu

(Zadeva C-131/12)1

(Osebni podatki – Varstvo posameznikov pri obdelavi teh podatkov – Direktiva 95/46/ES – Členi 2, 4, 12 in 14 – Stvarno in ozemeljsko področje uporabe – Internetni iskalniki – Obdelava podatkov iz spletnih mest – Iskanje, indeksiranje in hranjenje teh podatkov – Odgovornost družbe, ki upravlja iskalnik – Poslovna enota na ozemlju države članice – Obseg obveznosti te družbe in pravic zadevne osebe – Listina Evropske unije o temeljnih pravicah – Člena 7 in 8)

Jezik postopka: španščina

Predložitveno sodišče

Audiencia Nacional

Stranke v postopku v glavni stvari

Tožeči stranki: Google Spain SL, Google Inc.

Toženi stranki: Agencia de Protección de Datos (AEPD), Mario Costeja González

Predmet

Predlog za sprejetje predhodne odločbe – Audiencia Nacional (Španija) – Razlaga členov 2(b) in (d), 4(1)(a) in (c), 12(b) in 14(a) Direktive Evropskega parlamenta in Sveta 95/46/ES z dne 24. oktobra 1995 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov (UL, posebna izdaja v slovenščini, poglavje 13, zvezek 15, str. 355) in člena 8 Listina Evropske unije o temeljnih pravicah (UL 2000, C 364, str. 1) – Pojem poslovne enote na ozemlju države članice – Upoštevna merila – Pojem „uporaba opreme, ki se nahaja na ozemlju države članice“ – Začasno shranjevanje informacij, ki jih indeksira spletni iskalnik – Pravica do izbrisa in blokiranja podatkov

Izrek

Člen 2(b) in (d) Direktive Evropskega parlamenta in Sveta 95/46/ES z dne 24. oktobra 1995 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov je treba razlagati tako, da se po eni strani dejavnost iskalnika, ki poišče informacije, ki jih objavijo ali postavijo na internet tretje osebe, jih samodejno indeksira, začasno shrani in končno da na voljo internetnim uporabnikom po prednostnem vrstnem redu, šteje za „obdelavo osebnih podatkov“ v smislu tega člena 2(b), če te informacije vsebujejo osebne podatke, in da se po drugi strani družba, ki iskalnik upravlja, šteje za „upravljavca“ navedene obdelave v smislu navedenega člena 2(d).

Člen 4(1)(a) Direktive 95/46 je treba razlagati tako, da se obdelava osebnih podatkov izvaja v okviru dejavnosti poslovne enote upravljavca na ozemlju države članice v smislu te določbe, če upravljavec iskalnika v eni od držav članic ustanovi podružnico ali hčerinsko družbo, ki se ukvarja s trženjem in prodajo oglasnega prostora na iskalniku, katerega dejavnost je usmerjena k prebivalcem tiste države članice.

Člena 12(b) in 14, prvi odstavek, (a) Direktive 95/46 je treba razlagati tako, da mora upravljavec iskalnika zaradi spoštovanja pravic iz teh določb, in če so pogoji iz teh določb dejansko izpolnjeni, s seznama zadetkov, ki se prikaže po iskanju, opravljenem na podlagi imena osebe, odstraniti povezave na spletne strani, ki jih objavijo tretje osebe in ki vsebujejo podatke, ki se nanašajo na to osebo, tudi če to ime ali te informacije niso predhodno ali sočasno izbrisane s teh spletnih strani in tudi če je – če gre za tak primer – njihova objava na navedenih straneh sama po sebi zakonita.

Člena 12(b) in 14, prvi odstavek, (a) Direktive 95/46 je treba razlagati tako, da je treba v okviru presoje pogojev za uporabo teh določb med drugim ugotoviti, ali ima zadevna oseba pravico, da zadevna informacija, ki se nanaša nanjo, zdaj ni več povezana z njenim imenom prek seznama zadetkov, ki se prikaže po iskanju, opravljenem na podlagi njenega imena, pri čemer ugotovitev obstoja take pravice ni odvisna od tega, da vključitev zadevne informacije na seznam zadetkov tej osebi povzroča škodo. Ker lahko zadevna oseba v skladu s temeljnimi pravicami, ki jih ima na podlagi členov 7 in 8 Listine, zahteva, da zadevna informacija ni več na voljo splošni javnosti prek vključitve na tak seznam zadetkov, imajo te pravice načeloma prednost ne le nad gospodarskim interesom upravljavca iskalnika, ampak tudi nad interesom te javnosti, da do navedene informacije dostopi z iskanjem na podlagi imena te osebe. Vendar ne bi bilo tako, če bi se izkazalo, da je zaradi posebnih razlogov, kot je vloga navedene osebe v javnem življenju, poseg v njene temeljne pravice upravičen zaradi prevladujočega interesa navedene javnosti, da ima prek te vključitve dostop do zadevne informacije.

____________

1 UL C 165, 9.6.2012.