Language of document : ECLI:EU:C:2014:317

Kohtuasi C‑131/12

Google Spain SL

ja

Google Inc.

versus

Agencia Española de Protección de Datos (AEPD)

ja

Mario Costeja González

(eelotsusetaotlus, mille on esitanud Audiencia Nacional)

Isikuandmed – Füüsiliste isikute kaitse isikuandmete töötlemisel – Direktiiv 95/46/EÜ – Artiklid 2, 4, 12 ja 14 – Esemeline ja territoriaalne kohaldamisala – Interneti otsingumootorid – Veebisaitidel sisalduvate andmete töötlemine – Andmete otsimine, indekseerimine ja säilitamine – Otsingumootori haldaja vastutus – Liikmesriigi territooriumil paiknev asutus – Otsingumootori haldaja kohustuste ja andmesubjekti õiguste ulatus – Euroopa Liidu põhiõiguste harta – Artiklid 7 ja 8

Kokkuvõte – Euroopa Kohtu otsus (suurkoda), 13. mai 2014

1.        Õigusaktide ühtlustamine – Füüsiliste isikute kaitse isikuandmete töötlemisel – Direktiivi 95/46 artikkel 2 – Isikuandmete töötlemine – Mõiste – Otsingumootori tegevus, mis seisneb kolmandate isikute poolt internetis avaldatud või sinna lisatud teabe leidmises, indekseerimises, säilitamises ja internetikasutajatele kättesaadavaks tegemises – Hõlmamine – Vastutav töötleja – Mõiste – Otsingumootori haldaja – Hõlmamine

(Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 95/46, artikli 2 punktid b ja d)

2.        Õigusaktide ühtlustamine – Füüsiliste isikute kaitse isikuandmete töötlemisel – Direktiiv 95/46 – Põhiõiguste austamine – Eraelu austamine ja isikuandmete kaitse – Õiglane tasakaal teabe saamise õiguse ja Euroopa Liidu põhiõiguste hartaga tagatud õiguste vahel

(Euroopa Liidu põhiõiguste harta, artiklid 7 ja 8; Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 95/46)

3.        Õigusaktide ühtlustamine – Füüsiliste isikute kaitse isikuandmete töötlemisel – Direktiivi 95/46 artikkel 4 – Kohaldatav siseriiklik õigus – Andmete töötlemine otsingumootori haldaja liikmesriigis paikneva asutuse tegevuse raames – Ulatus – Otsingumootori reklaamipinna turustamine ja müük nimetatud asutuse kaudu, mis on suunatud selle liikmesriigi elanikele – Hõlmamine

(Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 95/46, artikli 4 lõike 1 punkt a)

4.        Õigusaktide ühtlustamine – Füüsiliste isikute kaitse isikuandmete töötlemisel – Direktiivi 95/46 artiklid 12 ja 14 – Andmesubjekti õigus tutvuda isikuandmetega ja õigus esitada vastuväiteid nende töötlemisele – Õigus nõuda tulemuste loetelust veebilehtedele viivate linkide kõrvaldamist – Tingimused

(Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 95/46, artikli 12 punkt b ja artikli 14 esimese lõigu punkt a)

5.        Õigusaktide ühtlustamine – Füüsiliste isikute kaitse isikuandmete töötlemisel – Direktiivi 95/46 artiklid 12 ja 14 – Andmesubjekti õigus tutvuda isikuandmetega ja õigus esitada vastuväiteid nende töötlemisele – Otsingumootori abil isiku nime põhjal tehtud otsing – Tulemuste loetelu kuvamine – Õigus nõuda, et seda teavet ei tehtaks enam laiale üldsusele kättesaadavaks

(Euroopa Liidu põhiõiguste harta, artiklid 7 ja 8; Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 95/46, artikli 6 lõike 1 punktid c–e, artikli 12 punkt b ja artikli 14 esimese lõigu punkt a)

1.        Direktiivi 95/46 üksikisikute kaitse kohta isikuandmete töötlemisel ja selliste andmete vaba liikumise kohta artikli 2 punkti b tuleb tõlgendada esiteks nii, et otsingumootori tegevust, mis seisneb kolmandate isikute poolt internetis avaldatud või sinna lisatud teabe leidmises, automaatses indekseerimises, ajutises säilitamises ja lõpuks internetikasutajatele kättesaadavaks tegemises teatavas eelistusjärjekorras, tuleb pidada isikuandmete töötlemiseks, kui see teave sisaldab isikuandmeid.

Seda seisukohta ei kummuta ka asjaolu, et andmed on juba varem internetis avaldatud ja otsingumootor neid ei muuda. Kõnealuses sättes loetletud toiminguid tuleb pidada isikuandmete töötlemiseks ka juhul, kui need puudutavad üksnes teavet, mis on meedias juba avaldatud.

Otsingumootori haldajat tuleb pidada isikuandmete vastutavaks töötlejaks direktiivi artikli 2 punkti d tähenduses. Otsingumootori tegevus võib märkimisväärselt ja veebisaitide väljaandjate tegevusele lisanduvalt mõjutada eraelu puutumatuse põhiõigust ja põhiõigust isikuandmete kaitsele, mistõttu peab otsingumootori haldaja kui selle tegevuse eesmärke ja vahendeid kindlaks määrav isik oma ülesannete, pädevuse ja võimaluste piires tagama tegevuse vastavuse direktiivi 95/46 nõuetele, et direktiivis ette nähtud tagatised saaksid oma täielikku mõju avaldada ning et andmesubjektid ja eeskätt nende õigus eraelu puutumatusele oleksid tõepoolest tõhusalt ja täielikult kaitstud.

(vt punktid 29, 30, 38, 41 ja resolutsiooni punkt 1)

2.        Isikuandmete töötlemine, mida teeb otsingumootori haldaja, võib eraelu puutumatuse põhiõigust ja põhiõigust isikuandmete kaitsele oluliselt mõjutada, kui otsingumootori abil tehakse päring füüsilise isiku nime põhjal, kuna kõnesolev töötlemine võimaldab igal internetikasutajal saada tulemuste loetelu kujul struktureeritud ülevaate selle isiku kohta internetis leiduvast teabest, mis tõenäoliselt puudutab tema eraelu mitut aspekti ja mida oleks ilma selle otsingumootorita olnud võimatu või väga raske omavahel ühendada ning mis võimaldab neil koostada andmesubjekti kohta rohkem või vähem üksikasjaliku profiili. Interneti ja otsingumootorite tõttu on niisuguses tulemuste loetelus sisalduv teave kõikjal kättesaadav. Selle riive potentsiaalset raskust arvestades ei saa riivet õigustada pelgalt otsingumootori haldaja majandushuviga sellise töötlemise suhtes. Tuleb püüda saavutada õiglast tasakaalu teabe saamist puudutava internetikasutajate õiguspärase huvi ja Euroopa Liidu põhiõiguste harta artiklitest 7 ja 8 andmesubjektidele tulenevate põhiõiguste vahel.

(vt punktid 36, 38, 80, 81 ja 97)

3.        Direktiivi 95/46 üksikisikute kaitse kohta isikuandmete töötlemisel ja selliste andmete vaba liikumise kohta artikli 4 lõike 1 punkti a tuleb tõlgendada nii, et isikuandmete töötlemine toimub liikmesriigi territooriumil paikneva vastutava töötleja asutuse tegevuse raames selle sätte tähenduses, kui otsingumootori haldaja asutab liikmesriigis filiaali või tütarettevõtja, mille eesmärk on tagada otsingumootori reklaamipinna turustamine ja müük ja mille tegevus on suunatud selle liikmesriigi elanikele.

Niisuguses olukorras on otsingumootori haldaja tegevus lahutamatult seotud tema liikmesriigis asuva asutuse tegevusega – ehkki need on erinevad tegevused –, kuna reklaamipinnaga seotud tegevus on vahend, et muuta otsingumootori tegevus majanduslikult kulutõhusaks, ning otsingumootor on samal ajal vahend, mis võimaldab seda tegevust sooritada.

(vt punktid 51, 55, 56, 60 ja resolutsiooni punkt 2)

4.        Direktiivi 95/46 üksikisikute kaitse kohta isikuandmete töötlemisel ja selliste andmete vaba liikumise kohta artikli 12 punkti b ja artikli 14 esimese lõigu punkti a tuleb tõlgendada nii, et nendes sätetes ette nähtud õiguste tagamiseks ja kui neis sätestatud tingimused on tõepoolest täidetud, on otsingumootori haldaja kohustatud kõrvaldama isiku nime põhjal tehtud otsingu järel kuvatavast tulemuste loetelust lingid veebilehtedele, mille on avaldanud kolmandad isikud ja mis sisaldavad teavet selle isiku kohta, ka sellisel juhul, kui seda nime või teavet ei ole varem või samal ajal neilt veebilehtedelt kustutatud, isegi kui selle nime või teabe avaldamine neil veebilehtedel on seaduslik.

Kuna see, et isiku nime põhjal tehtud otsingu järel kuvatavale tulemuste loetelule lisatakse veebileht ja sellel sisalduv teave andmesubjekti kohta, lihtsustab oluliselt selle teabe kättesaadavust kõigile internetikasutajatele, kes teevad andmesubjekti kohta otsingu, ning võib mängida otsustavat rolli selle teabe levikus, on otsingumootori haldaja poolt andmete töötlemine tõenäoliselt suurem andmesubjekti eraelu puutumatuse põhiõiguse riive kui selle veebilehe avaldamine väljaandja poolt.

(vt punktid 87 ja 88 ning resolutsiooni punkt 3)

5.        Direktiivi 95/46 üksikisikute kaitse kohta isikuandmete töötlemisel ja selliste andmete vaba liikumise kohta artikli 6 lõike 1 punktides c–e sätestatud nõuetest tuleneb, et isegi alguses seaduslik täpsete andmete töötlemine võib aja möödudes sattuda direktiiviga vastuollu, kui neid andmeid ei ole enam vaja eesmärkidel, milleks neid koguti või töödeldi. Nii on see eelkõige juhul, kui need andmed ei ole adekvaatsed, ei ole või enam ei ole asjakohased või kui andmed on neid eesmärke ja möödunud aega arvestades ülemäärased Järelikult juhul, kui direktiivi 95/46 artikli 12 punkti b alusel esitatud andmesubjekti avalduse kohta tõdetakse, et andmesubjekti nime põhjal tehtud otsingu järel kuvatavasse tulemuste loetellu linkide lisamine veebilehtedele, mille on õiguspäraselt avaldanud kolmandad isikud ja mis sisaldavad tõest teavet andmesubjekti isiku kohta, on praeguses olukorras artikli 6 lõike 1 punktidega c–e vastuolus seetõttu, et konkreetse juhtumi kõiki asjaolusid silmas pidades ei ole see teave adekvaatne, ei ole või enam ei ole asjakohane või on otsingumootori haldaja poolt töötlemise eesmärke arvestades ülemäärane, tuleb see teave ja vastavad lingid otsingutulemuste loetelus kustutada.

Tuvastamine, et andmesubjektil on õigus sellele, et tema isiku kohta käiv teave ei oleks tema nimega seostatav tulemuste loetelu kaudu, ei eelda seda, et kõnesoleva teabe lisamine tulemuste loetellu tekitaks andmesubjektile kahju.

Andmesubjekt võib Euroopa Liidu põhiõiguste harta artiklitest 7 ja 8 tulenevaid õigusi arvesse võttes nõuda, et kõnesolevat teavet ei tehtaks enam laiale üldsusele kättesaadavaks selle teabe lisamisega tulemuste loetellu, mistõttu kaaluvad need õigused üldjuhul üles mitte üksnes otsingumootori haldaja majandushuvi, vaid ka üldsuse huvi vastava isiku nime põhjal tehtud otsinguga seda teavet leida. See ei kehti aga juhul, kui konkreetsetel põhjustel, näiteks isiku rolli tõttu avalikus elus, õigustab tema põhiõiguste riivet ülekaalukas üldsuse huvi pääseda niisuguse loetellu lisamisega kõnesolevale teabele ligi.

(vt punktid 93, 94, 96–99 ja resolutsiooni punkt 4)