Language of document : ECLI:EU:C:2014:317

Sprawa C‑131/12

Google Spain SL

i

Google Inc.

przeciwko

Agencia de Protección de Datos (AEPD)

i

Mariowi Costesze Gonzálezowi

(wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym

złożony przez Audiencia Nacional)

Dane osobowe – Ochrona osób fizycznych w zakresie przetwarzania tych danych – Dyrektywa 95/46/WE – Artykuły 2, 4, 12 i 14 – Przedmiotowy i terytorialny zakres stosowania – Wyszukiwarki internetowe – Przetwarzanie danych zawartych na stronach internetowych – Wyszukiwanie, indeksacja i przechowywanie tych danych – Odpowiedzialność operatora wyszukiwarki internetowej – Prowadzenie działalności gospodarczej na terenie państwa członkowskiego – Zakres obowiązków spoczywających na tym operatorze oraz praw przysługujących danej osobie – Karta praw podstawowych Unii Europejskiej – Artykuły 7 i 8

Streszczenie – wyrok Trybunału (wielka izba) z dnia 13 maja 2014 r.

1.        Zbliżanie ustawodawstw – Ochrona osób fizycznych w zakresie przetwarzania danych osobowych – Dyrektywa 95/46, art. 2 – Przetwarzanie danych osobowych – Pojęcie – Działalność wyszukiwarki internetowej polegająca na lokalizowaniu informacji opublikowanych lub zamieszczonych w Internecie przez osoby trzecie, indeksowaniu takich informacji, ich czasowym przechowywaniu i ich udostępnianiu internautom – Włączenie – Administrator danych – Pojęcie – Operator wyszukiwarki internetowej – Włączenie

[dyrektywa 95/46 Parlamentu Europejskiego i Rady, art. 2 lit. b), d)]

2.        Zbliżanie ustawodawstw – Ochrona osób fizycznych w zakresie przetwarzania danych osobowych – Dyrektywa 95/46 – Przestrzeganie podstawowych praw – Poszanowanie życia prywatnego i ochrona danych osobowych – Właściwa równowaga pomiędzy prawem do informacji a prawami gwarantowanymi w Karcie praw podstawowych Unii Europejskiej

(Karta praw podstawowych Unii Europejskiej, art. 7, 8; dyrektywa 95/46 Parlamentu Europejskiego i Rady)

3.        Zbliżanie ustawodawstw – Ochrona osób fizycznych w zakresie przetwarzania danych osobowych – Dyrektywa 95/46, art. 4 – Prawo krajowe znajdujące zastosowanie – Przetwarzanie danych w ramach działalności zakładu operatora wyszukiwarki internetowej znajdującego się na terenie państwa członkowskiego – Zakres – Proponowana za pośrednictwem owego zakładu, przez tę wyszukiwarkę internetową, promocja i sprzedaż powierzchni reklamowych skierowana do osób zamieszkujących to państwo członkowskie – Włączenie

[dyrektywa 95/46 Parlamentu Europejskiego i Rady, art. 4 ust. 1 lit. a)]

4.        Zbliżanie ustawodawstw – Ochrona osób fizycznych w zakresie przetwarzania danych osobowych – Artykuł 12 i art. 14 dyrektywy 95/46 – Prawo dostępu danej osoby do danych osobowych i prawo sprzeciwu wobec ich przetwarzania – Prawo żądania usunięcia listy wyników wyszukiwania linków do stron internetowych – Przesłanki

[dyrektywa 95/46 Parlamentu Europejskiego i Rady, art. 12 lit. b), art. 14 akapit pierwszy lit. a)]

5.        Zbliżanie ustawodawstw – Ochrona osób fizycznych w zakresie przetwarzania danych osobowych – Artykuł 12 i art. 14 dyrektywy 95/46 – Prawo dostępu danej osoby do danych osobowych i prawo sprzeciwu wobec ich przetwarzania – Wyszukiwanie za pomocą wyszukiwarki internetowej, mające za punkt wyjścia nazwisko osoby – Wyświetlanie listy wyników – Prawo do żądania niepodawania więcej tej informacji do wiadomości szerokiego kręgu odbiorców

[Karta praw podstawowych Unii Europejskiej, art. 7, 8; dyrektywa 95/46 Parlamentu Europejskiego i Rady, art. 6 ust. 1 lit. c)–e), art. 12 lit. b), art. 14 akapit pierwszy lit. a)]

1.        Artykuł 2 lit. b) dyrektywy 95/46 w sprawie ochrony osób fizycznych w zakresie przetwarzania danych osobowych i swobodnego przepływu tych danych należy interpretować w taki sposób, że po pierwsze, prowadzoną przez wyszukiwarki internetowe działalność, która polega na zlokalizowaniu informacji opublikowanych lub zamieszczonych w Internecie przez osoby trzecie, indeksowaniu ich w sposób automatyczny, czasowym przechowywaniu takich informacji i wreszcie udostępnianiu ich internautom w sposób uporządkowany zgodnie z określonymi preferencjami, w sytuacji gdy informacje takie zawierają dane osobowe, należy uznać za przetwarzanie danych osobowych.

Wykładni tej zaprzecza fakt, że dane te są już opublikowane w Internecie i nie są zmieniane przez wyszukiwarkę internetową. W istocie operacje, o których mowa w tym przepisie należy uznać za takie przetwarzanie również w przypadku, gdy dotyczą one wyłącznie informacji opublikowanych już jako takie w mediach.

Ponadto operatora wyszukiwarki internetowej należy uznać za administratora odpowiedzialnego za przetwarzanie danych osobowych w rozumieniu owego art. 2 lit. d) omawianej dyrektywy. W istocie ze względu zatem na to, że działalność wyszukiwarki internetowej może znacząco oddziaływać na prawa podstawowe do poszanowania prywatności i ochrony danych osobowych w dodatkowy w stosunku do działalności prowadzonej przez wydawców stron internetowych sposób, operator tej wyszukiwarki, jako osoba określająca cele i sposoby prowadzenia tej działalności, winien w ramach spoczywającej na nim odpowiedzialności zapewnić, by działalność ta spełniała określone w dyrektywie 95/46 wymogi, tak aby przewidziane w niej gwarancje były w pełni skuteczne i aby można było rzeczywiście zrealizować jej cel polegający na skutecznej i pełnej ochronie objętych nią osób, w szczególności w odniesieniu do ich prawa do poszanowania ich prywatności.

(por. pkt 29, 30, 38, 41; pkt 1 sentencji)

2.        Przetwarzanie danych osobowych dokonywane przez operatora wyszukiwarki internetowej może znacząco oddziaływać na prawa podstawowe do poszanowania prywatności i ochrony danych osobowych w sytuacji, gdy przeszukiwanie zasobów internetowych za pomocą tej wyszukiwarki jest prowadzone z punktu wyjścia będącego imieniem i nazwiskiem osoby fizycznej – jeśli przetwarzanie to umożliwia wszystkim internautom otrzymanie mającego postać listy wyników wyszukiwania ustrukturyzowanego przeglądu dotyczących tej osoby informacji, jakie można znaleźć w Internecie, dotyczących potencjalnie całego szeregu aspektów jej życia prywatnego i które to informacje, gdyby nie ta wyszukiwarka, nie mogłyby zostać ze sobą powiązane lub też byłoby to bardzo utrudnione, efektem czego niemożliwe lub bardzo utrudnione byłoby sporządzenie mniej lub bardziej szczegółowego profilu danej osoby. Jest tak tym bardziej, że Internet i wyszukiwarki internetowe nadają zawartej na takiej liście informacji wszechobecny charakter Biorąc pod uwagę potencjalną wagę tej ingerencji, nie może być ona uzasadniona jedynie interesem gospodarczym, jaki ma w tym przetwarzaniu danych operator wyszukiwarki internetowej. Właściwa równowaga pomiędzy uzasadnionym prawem internautów do informacji a prawami podstawowymi gwarantowanymi danej osobie na podstawie art. 7 i art. 8 Karty praw podstawowych Unii Europejskiej.

(por. pkt 36, 38, 80, 81, 97)

3.        Artykuł 4 ust. 1 lit. a) dyrektywy 95/46 w sprawie ochrony osób fizycznych w zakresie przetwarzania danych osobowych i swobodnego przepływu tych danych należy interpretować w ten sposób, że przetwarzanie danych osobowych ma miejsce w ramach działalności gospodarczej prowadzonej przez zakład administratora danych odpowiedzialnego za to przetwarzanie na terytorium danego państwa członkowskiego w rozumieniu tego przepisu, jeśli operator wyszukiwarki internetowej ustanawia w danym państwie członkowskim oddział lub spółkę zależną, których celem jest promocja i sprzedaż powierzchni reklamowych oferowanych za pośrednictwem tej wyszukiwarki, a działalność tego oddziału lub tej spółki zależnej jest skierowana do osób zamieszkujących to państwo.

W istocie w takich okolicznościach działalność prowadzona przez operatora wyszukiwarki oraz działalność jego zakładu na terenie danego państwa członkowskiego, choć odmienne to są ze sobą nierozerwalnie powiązane, gdyż działalność związana z powierzchniami reklamowymi stanowi środek służący uczynieniu rozpatrywanej wyszukiwarki internetowej opłacalną pod względem gospodarczym, a wyszukiwarka ta stanowi jednocześnie środek umożliwiający prowadzenie tej działalności.

(por. pkt 51, 55, 56, 60; pkt 2 sentencji)

4.        Artykuł 12 lit. b) oraz art. 14 akapit pierwszy lit. a) dyrektywy 95/46 w sprawie ochrony osób fizycznych w zakresie przetwarzania danych osobowych i swobodnego przepływu tych danych należy interpretować w ten sposób, że ustanowione w tych przepisach normy są przestrzegane, a przewidziane w nich warunki rzeczywiście spełnione wówczas, gdy operator wyszukiwarki internetowej jest zobowiązany do usunięcia z wyświetlanej listy wyników wyszukiwania mającego za punkt wyjścia imię i nazwisko danej osoby linków do publikowanych przez osoby trzecie stron internetowych zawierających dotyczące tej osoby informacje, również w przypadku gdy to imię czy nazwisko czy też te informacje nie zostały uprzednio czy też jednocześnie usunięte z tych stron internetowych, i, w odpowiednim przypadku, nawet jeśli ich publikacja na tych stronach jest zgodna z prawem.

W tym względzie ze względu na to, że zawarcie na liście wyników wyszukiwania mającego za punkt wyjścia imię i nazwisko danej osoby linków do strony internetowej oraz zawartych na niej i dotyczącej tej osoby informacji znacznie zwiększa dostępność tych informacji dla wszystkich internautów dokonujących wyszukiwania w przedmiocie danej osoby i może odegrać decydującą rolę w rozpowszechnieniu tych informacji, może ono stanowić ingerencję w prawo podstawowe do poszanowania prywatności osoby, której dane dotyczą, bardziej znaczącą niż ta wynikająca z publikacji przez wydawcę strony internetowej.

(por. pkt 87, 88; pkt 3 sentencji)

5.        Z przewidzianych w art. 6 ust. 1 lit. c)–e) dyrektywy 95/46 w sprawie ochrony osób fizycznych w zakresie przetwarzania danych osobowych i swobodnego przepływu tych danych, wymogów wynika, że nawet początkowo zgodne z prawem przetwarzanie prawidłowych danych może wraz z upływem czasu stać się niezgodne z tą dyrektywą, jeśli dane te nie są już potrzebne do realizacji celów, ze względu na które były gromadzone i przetwarzane. Zatem w przypadku gdy wskutek wniosku złożonego przez osobę, której dotyczą dane, na podstawie art. 12 lit. b) dyrektywy 95/46, stwierdzone zostanie, że zawarcie na wyświetlanej liście wyników wyszukiwania mającego za punkt wyjścia imię i nazwisko tej osoby linków do opublikowanych zgodnie z prawem przez osoby trzecie stron internetowych zawierających zgodne z prawdą informacje dotyczące tej osoby jest w aktualnym stanie rzeczy niezgodne z tym art. 6 ust. 1 lit. c)–e) ze względu na to, że informacje te należy w świetle całokształtu okoliczności danego przypadku uznać za niewłaściwe, (już) niestosowne czy też nadmierne w stosunku do celów, w jakich są one przetwarzane przez operatora wyszukiwarki internetowej, informacje te i prowadzące do nich linki należy usunąć z tej listy wyników wyszukiwania.

W tym względzie stwierdzenie, iż danej osobie przysługuje prawo, aby dotycząca jej informacja nie była już, w aktualnym stanie rzeczy, powiązana z jej imieniem i nazwiskiem poprzez listę wyników wyszukiwania mającego za punkt wyjścia to imię i nazwisko, pozostaje bez związku z tym, czy zawarcie na liście wyników wyszukiwania danej informacji wyrządza szkodę osobie, której dotyczą dane.

Ponieważ osoba ta może, ze względu na przysługujące jej i przewidziane w art. 7 i 8 Karty praw podstawowych Unii Europejskiej prawa podstawowe, zażądać, aby dana informacja nie była już podawana do wiadomości szerokiego kręgu odbiorców poprzez zawarcie jej na takiej liście wyników wyszukiwania, prawa te są co do zasady nadrzędne nie tylko wobec interesu gospodarczego operatora wyszukiwarki internetowej, lecz również wobec interesu, jaki ten krąg odbiorców może mieć w znalezieniu rzeczonej informacji w ramach wyszukiwania prowadzonego w przedmiocie imienia i nazwiska tej osoby. Taka sytuacja nie ma jednak miejsca, jeśli ze szczególnych powodów, takich jak rola odgrywana przez tę osobę w życiu publicznym, należałoby uznać, że ingerencja w prawa podstawowe tej osoby jest uzasadniona nadrzędnym interesem tego kręgu odbiorców, polegającym na posiadaniu, dzięki temu zawarciu na liście, dostępu do danej informacji.

(por. pkt 93, 94, 96–99; pkt 4 sentencji)