Language of document :

Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 8 de Madrid (Espanja) on esittänyt 8.8.2016 – Francisco Rodrigo Sanz v. Universidad Politécnica de Madrid

(Asia C-443/16)

Oikeudenkäyntikieli: espanja

Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin

Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 8 de Madrid

Pääasian asianosaiset

Kantaja: Francisco Rodrigo Sanz

Vastaaja: Universidad Politécnica de Madrid

Ennakkoratkaisukysymykset

Onko direktiivin 1999/70/EY1 liitteenä olevan puitesopimuksen 4 lauseketta tulkittava siten, että se on esteenä kuvatunkaltaiselle lainsäädännölle, joka sallii työajan lyhentämisen yksinomaan siksi, että kyseessä on väliaikainen virkamies?

Jos kysymykseen vastataan myöntävästi

Voidaanko tällaiseen erilaiseen kohteluun oikeuttavana asiallisena syynä pitää taloudellista tilannetta, joka tekee kulujen pienentämisestä välttämätöntä budjettimäärärahojen leikkaamisen vuoksi?

Voidaanko tällaiseen erilaiseen kohteluun oikeuttavana asiallisena syynä pitää hallinnolle kuuluvaa valtaa tehdä organisaatiotaan koskevat päätökset?

Onko direktiivin 1999/70/EY liitteenä olevan puitesopimuksen 4 lauseketta tulkittava siten, että hallinnolle kuuluvaa valtaa tehdä organisaatiotaan koskevat päätökset rajoittaa aina ja kaikissa tilanteissa velvollisuus noudattaa sen palveluksessa olevien työntekijöiden syrjinnän tai erilaisen kohtelun kieltoa riippumatta siitä, onko kyseessä vakinainen virkamies vai väliaikainen, ylimääräinen tai tilapäinen virkamies?

Voidaanko direktiivin 1999/70/EY liitteenä olevan puitesopimuksen 4 lausekkeen vastaisena pitää yliopistoista 21.12.2001 annetun lain 6/2001 muuttamisesta 12.4.2007 annetun toisen lain 4/2007 (Ley Orgánica 4/2007, de 12 de abril, por la que se modifica la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades) lisäsäännöksen, jonka otsikko on “Korkeakouluopettajien viran haltijoista ja näiden sisällyttämisestä yliopiston professorin viran haltijoiden henkilöstöryhmään”, 3 momentin tulkintaa ja soveltamista siten, että otettaessa vakinaisia korkeakouluopettajia yliopiston professorien virkoihin, nämä säilyttävät kaikki oikeutensa ja luentotuntimääränsä, vaikkeivät he ole suorittaneet tohtorintutkintoa, kun taas väliaikaisten korkeakouluopettajien osalta tämä ei ole mahdollista?

Jos tohtorintutkintoa on pidettävä objektiivisena perusteena, johon tukeutumalla väliaikaisten korkeakouluopettajien, joilla ei ole kyseistä tutkintoa, työaika lyhennetään 50 prosenttiin, mikä ei kuitenkaan koske vakinaisia kokoaikaisesti työskenteleviä korkeakouluopettajia, joilla ei myöskään ole tätä tutkintoa, voidaanko katsoa, että se on syrjivä ja näin ollen direktiivin 1999/70/EY liitteenä olevan puitesopimuksen 4 lausekkeen vastainen?

____________

1 Euroopan ammatillisen yhteisjärjestön (EAY), Euroopan teollisuuden ja työnantajain keskusjärjestön (UNICE) ja julkisten yritysten Euroopan keskuksen (CEEP) tekemästä määräaikaista työtä koskevasta puitesopimuksesta 28.6.1999 annettu neuvoston direktiivi 1999/70/EY (EYVL 1999, L 175, s. 43).